Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska dikter åk 5

Skapad 2012-11-06 12:22 i Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få läsa och lyssna till olika dikter och även skriva dikter själv.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: (Läraren refererar här till kursplanens syftestext och texten som beskriver det centrala innehållet för aktuellt ämne. Läraren anpassar textens innehåll och omfattning till om det är en lärarversion eller elevversion av LPP:n. (OBS! Koppla direkt till kursplanens syfte och/eller centralt innehåll med "Koppla"-knappen nedan. Delar av kursplanen som ej är kopplingsbar går bra att klippa och klistra in i den här rutan också.)

Arbetssätt och undervisning

Läsa dikter.
Skriva dikter utifrån givna mönster.
Skriva fri dikt.
Analysera dikt utifrån givna frågor.
Deklamera en dikt.
Lyssna till dikter.
Illustrera dikter.

Visa vad du lärt dig

Du ska göra en diktbok som innehåller:
-minst tre dikter skrivna utifrån givna mönster,
- minst en fri dikt som du skrivit själv,
-

Tidsram

Vecka 46-47.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 4-6 år 4

Avkoda på årskursanpassad nivå
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Kan läsa med mycket gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor. Behöver stöd för att utveckla lässtrategier.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten. Använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning. Använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser. Använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen.
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att tolka och föra ett välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.-berättande -sakprosa
Se kommentar
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Bearbetar texter utifrån respons
Kan med stöd ge omdömen och bearbeta texter.
Gör enkla omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett ihuvudsak fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Gör utvecklade omdömen om teexter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Ger välutvecklade omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter åpå ett väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Samtala på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Samtalar med stöd om egna erfarenheter och andra kända ämnen.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för till viss del samtalet framåt med frågor och egna åsikter.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för samtalet framåt med frågor och egna åsikter på et relativt fungerande sätt.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för samtalet framåt med frågor och egna åsikter på ett väl fungerande sätt.
Muntligt redogöra/ presentera anpassat för årskursen
Se kommentar
Läser innantill ur skriven text.
Kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur med viss anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur med god anpassning till syfte och mottagare.
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver stöd för att söka, använda och sammanställa information.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: