Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alsike skola Lpp förklarande texter åk 4

Skapad 2013-01-06 14:54 i Alsike skola Knivsta
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med den förklarande genren. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att eleverna skriver en text som förklarar varför björnar går i ide.

Innehåll

Syfte

LGR 11, del 1

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

LGR 11, del 2

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

LGR 11, del 3

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Kursplanens centrala innehåll

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

Metod/Arbetssätt

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)

• lära sig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)

• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en text som förklarar hur ett frö blir ett nytt frö (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar varför björnar går i ide (Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper:
Klassen/gruppen studerar de fenomen som de senare ska skriva förklarande texter om.

 

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en förklarande text. De övar på att skriva rubriker och definitioner samt visar hur man med bilder kan förtydliga en förklarande text.

 

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i presens och tids- och sambandsord.

 

Steg 3: Klassen/gruppen skriver med hjälp av en bildserie en gemensam text om hur ett frö blir ett nytt frö.

 

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en förklarande text om varför björnen går i ide och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för förklarande text

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

• förstå syftet med en förklarande text

• kunna skriva begripligt med enkla resonemang

• kunna skriva med en fungerande struktur

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
    Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
    Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande texter Zick Zack

Rubrik 1

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
STRUKTUR
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang
Ordval:
Har ett enkelt ordval
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: