Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lottas kemi

Skapad 2013-01-07 11:01 i Gemensamt i Heby Heby
Ingår i ett större tema om hur människan påverkar och påverkas av den miljö vi bor i.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Gift eller inte, vad har vi för kemikalier och farliga saker i vårt hem?

Innehåll

1. Inledning:

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

2. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

3. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att få lära dig att samtala och ta ställning i frågor som rör energi, och olika typer av energikällor och olika kemikaliser som kan finnas i hemmet. Du kommer att få arbeta tillsammans med andra och lära dig ta ansvar för dina studier. Du kommer också att få genomföra undersöknigar och visa att du kan genomföra dessa på ett säkert sätt. Du ska även dokumentera vad du kommit fram till och kunna beskriva vad som hände. Du ska få lära dig vilka kemikalier som är vanliga i hemmet och hur de kan påverka vår hälsa och miljön. Matens betydelse för människan och hälsan kommer du också att få lära dig mer om.

5. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- samtala och ta ställning i frågor som rör energi
- genomföra laborationer på ett säkert sätt
- dokumentera dina laborationer
- resonera och gemföra olika energikällor
- samarbeta med andra
- visa hänsyn för andra människors livsvilkor och närmiljö
- förstå att det finns kemikalier i hemmet som kan vara farlig för miljön och/eller människor

 

6. Undervisning:

 • Energi och energikällor
 • Laborationer
 • El och elhantering
 • Hur du ska dokumentera
 • Hur du kan göra för att föra fram din åsikt.
 • Hur man samarbetar
 • Olika livsviklor och miljö
 • Kemikalier i hemmet
 • Matens betydelse för kroppen.

7. Tillämpningsuppgift:

Du ska genomföra en laboration där du visar att du kan koppla ihop komponenter på ett fungerande och säkert sätt, samt dokumenterar och diskuterar för och nackdelen med en energikälla som du redovisar på valfritt sätt. Du ska också på valfritt sätt berätta om en kemikalie som ni har i hemmet och vad den kan ha för påverkan på hälsan och miljön.

Uppgifter

 • experiment

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: