Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i SO, Forntiden åk.3, Holmesskolan.

Skapad 2013-01-20 16:52 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Från istid till järnålder. Vårt fortsatta arbete med forntiden tar sin början i den senaste istiden, hur inlandsisen och isens avsmältning har format vårt landskap. Du får lära dig om hur människor levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Syfte och de förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Konkretisering av mål

Du ska kunna ge exempel på spår av inlandsisen i vårt landskap och enkelt kunna beskriva hur de uppkommit.
Du ska kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 
Du ska kunna göra några enkla jämförelser, se likheter och skillnader, mellan livet på forntiden och vår tid.
Du ska kunna söka information ur någon anvisad källa och sammanställa egen faktatext där ämnesspecifika ord och begrepp, nyckelbegrepp, finns med.
 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång, genom återkoppling till det skriftliga arbetet du gör och genom samtal och diskussioner där du visar vad du lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: