Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Behöver Lövby en pappersmassafabrik?

Skapad 2013-02-25 15:15 i Kyrkbyskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Situationen i den lilla orten Lövby är besvärlig. Arbetslösheten breder ut sig. Människorna lämnar och flyttar till större städer. Lövby håller på att dö ut. Då kommer ett erbjudande från Skogsbolaget att etablera en pappersmassafabrik i orten. Kommer fördelarna att överväga nackdelarna?

Innehåll

Syfte - förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningens innehåll

Ni kommer att i grupp förbereda en muntlig debatt angående etableringen av en pappersmassafabrik.

Efter debatten får alla en individuell skrivuppgift där ni skall framföra era åsikter och ta ställning. Här skall ni även visa att ni kan se utifrån olika perspektiv.

Redovisningsform

Arbetet i grupperna kommer att bedömas, likaså debatten och den avslutande skrivuppgiften.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav i Geografi - indelade i moment (inkl F)

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt
mycket goda välutvecklade och väl

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Sh Ge
Kunskapskrav i samhällskunskap indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: