👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen klass 4

Skapad 2013-02-26 10:13 i Prästslättsskolan Karlshamn
Lär dig mer matematik!
Grundskola 4 Matematik
Matematik har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterade och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att dela i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematisk användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematiken och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • lösa problem i vardagssituationer.
 • välja lämpligt sätt att lösa problem med
 • tala om hur du tänkt (i tal, skrift, bild och handling)

 

 

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Målen för hela läsåret:
Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.
Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.
Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt (tal, skrift, bild och handling)
Du ska utveckla dessa kunskaper inom följande arbetsområden:
De fyra räknesätten - huvudräkning och skriftliga räknemetoder med
Geometri - avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubig, förstå vad som menas med förstoring och förminskning, förstå och använda skala 
Tid - kunna räkna med tid och temperatur.
Bråk - kunna läsa och skriva bråk till exempel 1/2, 1/4,1/5, veta hur många delar det går på en hel, kunna storleksordna bråk. 
Problemlösning - att kunna använda olika metoder vid problemlösning.

Under våren ska vi arbeta med följande områden inom matematiken:
 • tid och temperatur
 • addition och subtraktion
 • geometri
 • bråk
 • multiplikation och division
 • problemlösning

 

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

Du kommer att bedömas i hur väl du:

 • kan lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • kan använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsrälning el. avrundning.
 • Kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du addition el. multiplikation.
 • Kan föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • Kan använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.
Jag kommer fortlöpande att bedöma elevernars kunskaper utifrån:
 • muntliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • eget ansvar för sitt lärande
 • resultat på diagnoser och prov

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • samtala om matematik i större och mindre grupper,
 • räkna uppgifter ur matteboken, 
 • arbeta praktiskt med undersökningar, aktiviteter, spel och bilder
 • lösa olika typer av uppgifter själva, i par och i grupper
 • använda oss av datorer och miniräknare i olika sammanhang

Så här beaktar vi att IKT integreras:

VI använder oss av datorer och miniräknare i olika typer av uppgifter.

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter ex.lästal.
 • Språkets struktur
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
kunskapskrav matematik år 4-6

Ej uppnåt målet
Till viss del enkla
Utvecklade
Välutvecklade
" formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt...
Eleven behöver stöd för att lösa enkla problem med hjälp matematik samt att välja och använda strategier och metoder efter problemets karaktär."
"Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär."
"Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär."
"Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär."
...värdera valda strategier och metoder"
Eleven behöver stöd för att välja ett fungerande tillvägagångsätt.
"Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt."
"Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt."
"Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."
"... använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Eleven behöver stöd för att använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen
"Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
"Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
"Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
"... beskriva, analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Eleven behöver stöd för att beskriva, analysera matematiska begrepp och se sambanden mellan begreppen."
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra."
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra."
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra."
"... använda dig ändamålsenliga metoder för att lösa rutinuppgifter"
Eleven behöver stöd för att använda sig av ändamålsenliga metoder för att lösa rutinuppgifter."
"Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat."
"Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat."
"Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat."
"....föra, följa och värdera matematiska resonemang"
Eleven behöver stöd i att föra, följa och värdera matematiska resonemang."
"Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget."
"Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget."
"Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget."
"...kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer"
" I redovisningar och samtal behöver eleven vara mer delaktig i diskussionerna och använda sig av matematikens uttrycksformer."
"I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt."
"I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt."
"I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem."