Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Persiska åk F-9

Skapad 2013-03-04 15:42 i Västerholm Grundskolor
Eleven ska utveckla sin svenska genom goda kunskaper i sitt hemspråk.Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Grundskola F – 9 Modersmål
...

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 

1- Ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar.

2- Vi ska lära oss att lyssna och förstå.

3-Vi ska lära oss att berätta.

Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteraturböcker och skapa diskussion om det vi läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna uppleveser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka  elevernas ordförråd.
Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från arabiska till svenska och tvärtom

 

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

  • Deltar i samtal och diskussioner, samt hur aktiv du är under lektionstid.

  • Läser och uttalar arabiska ord och meningar.

  • Uttrycker dig muntligt och skriftligt.

  • Deltar aktivt i samling eller liknande.

  • Lämnar in dina läxor och arbeten under terminens  gång.

Kunskapskrav

 

Nivå 1Nivå 2Nivå 3
Läsa och skriva
 
Läser och förstår åldersanpassade texter för barn och ungdomar.
Läser och förstår åldersanpassade texter med relativ god förståelse.
Läser och förstår åldersanpassade texter flytande och med god förståelse.
 
Kan språkets grundläggande uppbyggnad 
och gör enkla jämförelser med svenskan.
Kan språkets grundläggande uppbyggnad och gör jämförelser med svenskan med relativt god säkerhet.
Kan språkets grundläggande uppbyggnad och gör jämförelser med svenskan med god säkerhet.
 
Skriver elevnära texter t ex korta meddelanden, berättelser och dagböcker.
Skriver elevnära texter t ex korta berättelser, dagböcker med relativt korrekta meningar.
Skriver elevnära texter t ex korta berättelser, dagböcker och brev med korrekta meningar.
 
Använder ord och begrepp, utifrån egna erfarenheter.
Använder ord, begrepp, motsatser och en del av synonymer som finns i språket.
Använder med god säkerhet ord, begrepp, motsatser och synonymer som finns i språket.
Tala, lyssna och samtala
 
Kan återberätta vardagliga händelser med rätt uttal och betoning.
Gör en munlig presentation inför gruppen.
Presenterar med god säkerhet en muntlig presentation inför 
gruppen.
 
Samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt t.ex. ställer frågor och framför egna åsikter.
Samtalar och resonerar på ett välutvecklat sätt.
Kultur och samhälle
 
Känner till olika seder, bruk och traditioner i hemlandet.
Berättar med relativt god säkerhet om olika seder, bruk och traditioner i hemlandet.
Gör jämförelser med god säkerhet mellan olika seder, bruk och traditioner i hemlandet.
   
Känner till och kan berätta om skolgången i områden där modersmål talas.
Har god kännedom och kan göra jämförelser mellan skolgången i Sverige och med landet där modersmålet talas.
 
Beskriver muntligt landets traditioner och högtider genom bilder
Beskriver muntligt med god säkerhet landets traditioner och högtider genom bilder
Beskriver muntligt och skriftligt landets traditioner och högtider
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: