Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2013-03-05 13:57 i Stenstorpsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • läsa och analysera minst ett skönlitterär verk från en annan epok
 • förstå, tolka och analysera bokens text
 • Bli säker på stavningsregler, skiljetecken, ordklasser
 • kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • Se hur ett skönlitterärt verk kan belysa människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • kunna urskilja varför en bok hamnar bland "ungdomsklassikerna"

Så här arbetar vi för att du ska nå målen

Genom att läsa minst en så kallad ungdomsklassiker  så övar du dels på att läsa ett skönlitterärt verk från en annan tid än 2000-talet, men också på att fundera på de historiska och kulturella sammanhang som boken har skrivits i. Under läsningen av egen vald ungdomsklassiker ska du arbeta med olika uppgifter, med boken som utgångspunkt och stöd, som stärker medvetenheten om svenska språkets normer när det gäller bland annat ordklasser, stavningsregler och skiljetecken. Vidare hjälper dessa uppgifter dig att urskilja textens budskap, tema och motiv. Du arbetar med text/tanke och övar på så sätt upp din förmåga att förstå, tolka och analysera. För att få hjälp med stavning och ordförståelse använder du dig bland annat av ordböcker.

Obligatoriska uppgifter:
* Läsa introduktionen till arbetsområdet Ungdomsklassisker där du bekantar dig med olika författare och deras böcker.

* Arbeta med läslogg samtidigt som du läser din bok, t ex text/tanke metoden.

* Berätta för några i din klass om den bok du läst, boksamtal med tillhörande diskussion utifrån egna frågor.

* Skriva en nyhetsartikel/ reportage kring någon av de viktiga händelser i boken. De övriga valfria uppgifterna ger dig möjlighet att visa på en större bred i din skriftliga förmåga och läsförståelse samt ordkunskap. Dessa uppgifter genomförs i valfri ordning och i viss mån valfri mängd. Syftet är att ge utrymme till eget ansvar och möjlighet att arbeta med och utveckla de områden man känner man behöver arbeta med.

Examination

 • Du har läst ut minst ett skönlitterärt verk som hör hemma bland "ungdomsklassikerna" och därefter har du har förberett och berättat muntligt för klassen om "din" ungdomsklassiker.
 • Du har läst introduktionen till arbetsområdet och gjort häftets avslutande uppgifter
 • Du har självständigt arbetat med text/tanke och visat att du kan tolka och analysera texten utifrån egna erfarenheter och referensramar på ett sådant sätt att din läsförståelse framgår.
 • Du har skrivit ett reportage/ en nyhetsartikel utifrån din lästa bok
 • Du har självständigt eller tillsammans med kamrat arbetat med övriga uppgifter som hör till arbetsområdet.

Kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9

F
På väg mot
E-Nivå
E
D-Nivå
D
C-Nivå
C
B-Nivå
B
A-Nivå
A
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
förmåga till resonemang
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Läsa
och sambandsperspektiv
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
sammanfatta andra texter
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
anpassning av text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tala/Samtala
återge innehåll
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala/Samtala
Diskussion och argumentation
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala/Samtala
Muntligt redogörelse/framträdande (i grupp och enskilt)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkbruk
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: