Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globen och barns rättigheter

Skapad 2013-03-10 20:32 i Linghedsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Alla barn har rätt att växa upp i trygghet och fred. Alla människor har rätt att tycka, säga och tro på vad de vill. Ändå är det inte så för alla! Hur det kan komma sig ska vi nu försöka ta reda på. Vi kommer att arbeta med barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Du ska få delta i omröstningen till "World's Children's Prize for the Rights of the child", det som brukar kallas "barnens nobelpris".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* förstå hur barn har det på olika håll i världen
* diskutera vad rättvisa innebär och vad orättvisor kan leda till
* delta i diskussioner och ta ställning i olika frågor
* resonera om mänskliga rättigheter och demokrati                                                                                         

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* kunna ge exempel på några av de rättigheter som finns i Barnkonventionen och berätta om vad mänskliga rättigheter och barnens rättigheter innebär,

* förbereda dig för, och delta i ett demokratiskt val,

* förstå hur människor lever på olika håll i världen, och kunna se saker ur olika perspektiv

* resonera om rättvisa, hållbar utveckling och varför det är så ojämlika levnadsvillkor i världen och vad det kan leda till, samt ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

* ta ställning i olika frågor och kunna argumentera för din åsikt,

* göra sammanfattningar av texters innehåll där du väljer ut det viktigaste ur den text du har läst,

 

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi använder tidningen Globen och läroboken Upptäck samhälle som grund för arbetsområdet. Det kommer att mynna ut i att du deltar i det världsomspännande valet där årets barnrättshjälte utses. Vi går igenom barnens rättigheter tillsammans och tittar på hur de följs i Sverige och i andra länder. Vi pratar om vad ojämlika levnadsförhållanden kan leda till, och hur vi kan bidra till att förbättra dessa förhållanden genom att göra medvetna val i vardagen. Vi kommer också att prata om vilket stöd som finns för barn som far illa i Sverige och i andra länder. Ni kommer att få diskutera och argumentera i små grupper runt etiska frågor som rör barns och mänskliga rättigheter. Vi läser tidningen Globen, ni kommer att få arbeta i grupp med de tre kandidaterna; och ta reda på vad de har gjort. Du kommer också att få läsa på egen hand i Globen och skriva en sammanfattning av en av artiklarna där. När vi är ordentligt insatta i materialet är det dags för dig att bestämma dig för vem av de tre du ska lägga din röst på. Eleverna i åk 6 ansvarar för att anordna valet, och hela 4-5-6:an röstar.

Bedömning

Vad ska bedömas och hur?

Du visar att du känner till barnkonventionen genom att kort skriva och berätta vad några av rättigheterna innebär. 
Genom att du bestämmer dig för en kandidat och deltar i röstningen visar du att du kan delta i ett demokratiskt val.
Under diskussionerna visar du hur väl du kan resonera om orsaker till att barns rättigheter inte alltid följs i världen och i Sverige, och vad konsekvenserna av det kan bli. Ni får också diskutera förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Din förmåga att lyssna respektfullt på andra och att uttrycka åsikter och argumentera för dem bedöms genom observationer i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Barns rättigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Barnets rättigheter och mänskliga rättigheter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Jag berättar om några av de rättigheter som barn har
Jag berättar om några av de rättigheter som barn har. Jag ger exempel på någon rättighet som inte alltid följs i Sverige och andra länder
Jag berättar om några av de rättigheter som barn har. Jag ger exempel på några rättigheter som inte alltid följs i Sverige och andra länder och berättar om någon tänkbar orsak till att det är så
Resonerar om moraliska frågor
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
 • Re  A 6
Jag deltar i diskussioner om moraliska frågor och kan i viss mån se sambandet mellan vår vardag och andra människors liv.
Jag deltar aktivt i diskussioner om moraliska frågor och kan se saker ur olika perspektiv. Jag ger något exempel på hur vårt handlande påverkar andra människor.
Jag deltar aktivt i diskussioner om moraliska frågor och kan se saker ur olika perspektiv. Jag ger några exempel på hur vi med vårt handlande på olika sätt kan påverkar andra människors liv.
Demokrati och beslutsprocesser
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Jag kan ge en enkel beskrivning av vad demokrati är och hur jag kan påverka beslut i skolan och hur vuxna är med och bestämmer i Sverige
Jag beskriver vad demokrati är och ger något exempel på hur vårt demokratiska system fungerar i Sverige. Jag kan också beskriva hur jag som barn kan vara med och föra fram idéer och påverka beslut.
Jag beskriver vad demokrati är och ger tydliga exempel på hur vårt demokratiska system fungerar i Sverige. Jag kan också beskriva hur jag som barn kan vara med och föra fram idéer och påverka beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: