👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2013-04-05 13:18 i Regnbågsskolan Gullspång
Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbygd, hur en åsikt och ett eller flera mot argument presenteras.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbygd, hur en åsikt och ett eller flera mot argument presenteras. Mot slutet ska du skriva en egen insädare om ett ämne du själv väljer.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskper i och om svenska språket. Det ska stimulera eleverna till att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra, att eleverna utvecklar sina kunskaper om svenska språket, dess normer uppbyggnad och struktur.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer arbeta med:

Klassen läser tillsammans olika agumenterande texter.

Vi tränar på att argumentera för och emot om olika ämnen.

Vi  lär oss känna igen hur texten är uppbyggd med bakgrund, åsikt, argument och sammanfattning.

Vi arbetar med de språkliga drag som förekommer i en argumenterande text ex. verb i presens och imperativ, synonymer och adjektiv.

Vi lyssnar på olika argumenterande texter och formulerar sedan en beskrivande text tillsammans om ett ämne eleverna valt själva.

Vi kommer arbeta med att ge varandra respons under tiden vi arbetar fram den slutgiltiga texten.

Varje elev skriver sedan på egen hand en argumenterande text om ett ämne som de väljer själva. Det är tänkt att texten ska vara en insändare. Det är slutligen denna text som bedöms.

Varje elev redovisar sin argumenterande text i en liten grupp. Så vi får träna på muntlig argumentation.

Eleven bestämmer själv hur redovisningsformen ska ska se ut. Förslag från eleverna själva är: collage, power point, "vanlig muntlig" redovisning

Detta kommer att bedömas:

Att du:
vet vilka olika delarna som ska finnas med i en agrumenterande text, begreppen
har skrivit en argumenterande text med rätt struktur.
har med tes (bakgrund, åsikt), argument för din tes, motargument och avslutning som knyter ihop
har givit och tagit emot kamrat och lärarrespons och bearbetat din text där efter.
använder dig av rätt grammatik i din argumentation (verb i presens eller imperativ, synonymer och adjektiv)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande texter

Helheten
Med stöd av att du muntligt får förklara och svara på frågor utifrån din egen text, förstå att du har försökt skriva en argumenterande text. Du har med stöd fått med en eller två av texttypens fyra . olika delar. Med stöd har du skrivit mycket enkla fraser och meningar. Språket är mycket enkelt.
Läsaren förstår att det är en argumenterande text. Du har, om än otydligt fått med texttypens fyra olika delar Din text är skriven med korta enkla meningar. Språket är enkelt.
Det är tydligt att du har skrivt en argumenterande text. Alla de fyra delarna som är aktuella för texttypen finns med i texten. Du skriver sammanhängande meningar som är lätta att förstå. Du använder ibland ord och begrepp och är aktuella för det ämne texten tar upp.
Det är mycket tydligt att du har skrivit en argumenterande text. Alla fyra olika delar som är aktuella för texttypen finns tydligt med i texten. Du skriver längre och sammanhängande meningar där du utvecklar och tydliggör vad du skriver om. Du använder relevant fakta, relevanta ord och begrepp för det ämne som texten tar upp
tes
Med stöd försöker du att formulera en tes.
Du formulerar en enkel tes som till viss del går att förstå.
Du formulerar en tydlig tes som är lätt att förstå.
Du formulerar en mycket tydlig tes där du tydligt visar din åsikt i frågan/ ämnet
argument
Med stöd formulerar du ett argument som på ett enklare sätt stöder din tes.
Texten har ett argument som stöder din tes.
Texten innehåller minst ett argument som stöder din tes. Texten innehåller exempel och fakta som stöder argumenten
Texten har flera (ca 3) argument. Texten innehåller exempel, fakta eller egna upplevelser som tydligt och trovärdigt stöder argumenten
avslut
Med stöd avslutar du din text med en enkel lösning eller sammanfattning av din tes.
Texten har en kort och enkel avslutning där du presenterar en enkel lösning eller sammanfattning av din tes.
Texten har en tydlig avslutning med minst en av följande punkter: En sammanfattning av dina argument, det viktigaste argumentet lyfts fram, tesen upprepas och/eller en uppmaning till läsaren.
Texten har en tydlig och utförlig avslutning med flera av följande punkter: en sammanfattning av dina argument, det viktigaste argumentet lyfts fram, tesen upprepas och/eller en uppmaning till läsaren
kamratrespons
Du läser kamrattexter med stöd och säger med stöd av exempelvis direkta frågor om du tycker det är bra eller dåligt.
Du ger enkel respons på kamrattexter, exempelvis säger du vad du tycker är bra eller dåligt.
Du ger kamratrespons som kan hjälpa kamraten att höja kvalitén antingen till innehåll eller form (handling eller skrivregler) på hans/hennes text. Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva.
Du ger respons på kamrattexter som kan hjälpa honom/henne att höja kvalitén både till innehåll och form (handling och skrivregler). Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva. Du kan motivera dina åsikter i den kritik du ger
skrivregler
Med stöd från lärare eller kamrater använder du grundläggande skrivregler.
Du försöker oftast använda grundläggande skrivregler i det du skriver.
Du använder grundläggande skrivregler i det du skriver och det blir oftast korrekt.
Du använder grundläggande skrivregler korrekt i det du skriver.