Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik: Bygga en trådspel

Skapad 2013-05-07 12:39 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Teknik

Alla samhällets aktuella frågor rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individ, samhälle och miljö behöver tekniken som finns omkring oss att göras begriplig och synlig.

Innehåll

Mål att sträva mot

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen
 •  Utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss
 •  Utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling
 •  Utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor
 •  Utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tolkade och konkretiserade mål

 • kunna identifiera elektroniska komponenter och förstå deras roll och funktion
 • kunna läsa av ett elektroniskt schema och utföra en fungerande konstruktion med elktroniska komponenter enligt det
 • visa förtrogenhet med de verktyg som används
 • leverera en färdig produkt
 • kunna förklara hur trådspelen fungerar
 • redovisa i ditt arbete 1. Sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg (hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäcker och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer); 2. Vilka konsekvenser har olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner
 •  Kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Undervisning

 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Demonstrera hur olika vertyg användas
 • Sammarbeta och arbeta självständigt
 • Göra en fungerande elektronisk konstruktion och beskriva denna med ord, begrepp och kopplingsschema

Matriser

Tk
Bedömnings matris i TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
D
C
B
A
 • Tk
 • Tk
Din beskrivning av trådspelet är enkel och stämmer i huvudsak. Du använder till viss del ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva hur trådspelets delar samverkar för att det ska fungera korrekt.
Din beskrivning av trådspelet är relativt utvecklad och stämmer i relativt väl. Du använder relativt väl ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva hur trådspelets delar samverkar för att det ska fungera korrekt.
Din beskrivning av trådspelet är välutvecklad och stämmer i väl. Du använder väl ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva hur trådspelets delar samverkar för att det ska fungera korrekt och du visar på liknande lösningar
 • Tk
 • Tk
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk
Ditt kopplingsschema är enkelt men går att tyda och förstå. Du använder till viss del korrekta symboler för de ingående komponenterna.
Ditt kopplingsschema är relativt välritat och går att tyda och förstå. Du använder till stor del korrekta symboler för de ingående komponenterna.
Ditt kopplingsschema är välritat och går lätt att tyda och förstå. Du använder korrekta symboler för de ingående komponenterna.
 • Tk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ditt arbete är enkelt och intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.
Ditt arbete är utvecklat och intentionen i arbetet är till relativt väl synliggjord.
Ditt arbete är välutvecklat och intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: