👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 6-9

Skapad 2010-09-27 12:18 i Maria Parkskolan Helsingborg
LPP Musik Maria Parkskolan 6-9
Grundskola 6 – 9

Innehåll

LPP Musik Maria Parkskolan 7-9

MÅL MED UNDERVISNINGEN:

• ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT MUSICERA ENSKILT OCH TILLSAMMANS MED ANDRA o Delta i sång och spel (sjunga och spela instrument)

• ATT SKAPA - ANVÄNDA SIG AV MUSIK SOM ETT UTTRYCKSMEDEL – enskilt och tillsammans med andra

• ATT UTVECKLA DINA KUNSKAPER INOM MUSIK OCH ANVÄNDA DEM I OLIKA SAMMANHANG o skapande, musicerande o diskussioner/samtal o reflektera kring musikens betydelse i olika sammanhang, utveckling och funktion

• ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT LYSSNA MEDVETET FÖR ATT KUNNA ANALYSERA OCH VÄRDERA T.ex. o i samband med eget musicerande o musik som uttrycksmedel i omvärlden. 

Så här kommer vi att arbeta

• Eleverna kommer att jobba främst med fem huvudmoment: klaviatur, trummor, bas, gitarr och sång. De får grundläggande ackordlära genom att spela tillsammans med andra, men även enskilt. • Efter gemensamma genomgångar av de olika momenten, får eleverna aktiv träna på de olika momenten genom att hjälpa varandra under lärarens uppsikt och stöd. • Skapa egen musik genom att själva skriva texter till såväl egna som kända kompositioner. • Genom att diskutera, spela och lyssna på olika genrer och epoker, får eleverna en insikt om musikens utveckling och sociala betydelse genom historien och idag och med modern teknik.

Detta kommer jag att bedöma

Se matris

Matriser

MUSIK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
  • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten.
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt .Spelar med passande karaktär i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen.
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång. Anpassar sin sång till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Sjunger i gemensam sång med viss säkerhet. Anpassar till viss del sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemensam sång med säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemesam sång med god säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck, (sätter personlig prägel).
SKAPA MUSIK
Skapande av musik, samt musik i kombination med andra uttrycksformer såsom t.ex. text, bild, rörelse, drama.
  • Mu
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer utifrån tydliga instruktioner.
Skapar och improviserar i olika former, Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar på ett medvetet sätt olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en fungerande form utifrån behov och situationen.
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion. (t.ex. genrer, epoker, medier)
  • Mu
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på t..ex. likheter och /eller skillnader. Ger konkreta exempel på hur t.ex. saker hänger samman med musiken.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på hur t.ex. olika saker hänger samman med musiken.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar och ger exempel på t.ex. vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Samtalar och resonerar kring musik. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Beskriva instrument och instrumentgruppers funktion i olika sammanhang.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på likheter och /eller skillnader.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Lyssna och ge omdöme. (t.ex. i musicerande med andra)
Lyssnar och ger med handledning omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med förslag som leder till utveckling av musicerandet.

Musik bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SJUNGA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.
Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna sångförmågan.
Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SPELA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i enkelt melodi-, rytm- och ackordspel på instrument. Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.
Spelar melodi, rytm och ackord på något/några instrument. Genomför momenten efter instruktioner.
Spelar melodi, rytm och ackord på instrument i olika former av musicerande. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.
Spelar på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
ANALYSERA OCH VÄRDERA
ta ansvar för musicerande och kreativ utveckling, medvetet lyssnande
Deltar i analys av musicerandet. Värderar och framför en åsikt utan att kunna motivera.
Analyserar musicerandet. Behöver handledning för att förstå och sätta ord på själva värderingssituationen. Framför åsikter och ger enklare motiveringar till dessa för att utveckla musicerandet.
Analyserar musicerandet. Drar egna slutsatser och tillämpar till viss del dessa. Utvecklar musicerandet utifrån analysen på egen hand eller tillsammans med andra.
Analyserar musicerandet. Gör jämförelser, överväger alternativ och dra egna slutsatser som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Utveckla på ett självständigt sätt kvalitén i musicerandet.
SKAPANDE
använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra.
Använder musik för att uttrycka sig eller förstärka ett budskap. Väljer metod och uttrycksform med handledning.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande för att uttrycka sig. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande och improvisation på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande
TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER
Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.
Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.
Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.
Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.
REFLEKTERA
kunskapen om musikens historik och funktioner
Reflekterar över musikens funktioner i samhället.
Reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har kunskap om och reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har god förståelse för musikens utveckling och funktion i samhället genom historien.
SAMARBETE, SAMSPEL
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.