Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2013-08-21 21:46 i Gläntanskolan Helsingborg
I detta tema kommer eleverna få bekanta sig med begrepp och teorier inom ellära och magnetism. De kommer att få göra flera olika laborationer samt skriva laborationsrapporter.
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde kommer vi bekanta oss med begrepp och teorier som sedan kopplas ihop med laborationer inom ellära och magnetism.

Innehåll

Planering för arbetsområde...

 

Du får då möjlighet att bekanta dig med begrepp och teorier som används inom fysiken. En stor del av arbetet kommer att vara laborationer som knyter an till de teorier vi pratat om. Dessa laborationer dokumenteras i en laborationsrapport med syfte, hypotes, tillvägagångssätt, resultat och slutsats.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet...

I arbetsområdet ellära och magnetism ska du få möjlighet att utveckla

 • din förmåga att utföra systematiska undersökningar,

 • din förmåga att dokumentera dina hypoteser, resultat och slutsatser,

 • din förmåga att använda några av fysikens begrepp inom ellära (kretsar) och magnetism,
 • din förmåga att använda fysikens teorier för att förklara samband med elektriska kretsar med batterier och lampor och magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

 

 • Begrepp vi kommer att använda:elektron, proton, neutron, repellera, attrahera, expandera, elektrisk urladdning, statisk elektricitet, elektroskop, åskledare, magnetisk, kraftfält, elektromagnet, permanent magnet, nordpol, sydpol

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • genomföra en laboration efter en given instruktion och i rätt ordning,
 • diskutera och svara på frågor.
 • använda olika begrepp och förklaringar som vi jobbat med.

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att:

 • se på film,
 • ha teoretiska genomgångar,
 • utföra laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
Denna apekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan hantera utrustningen korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i nogrannhet eller fullständighet.
Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen.
Du kan dra slutsatser men använder bara en liten del av dina resultat.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera och värdera möjliga felkällor och resonera om resultaten är rimliga.
Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Dokumentera och diskutera
Denna aspekt handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild. Här innefattas även hur du utnyttjar grafer, tabeller, bilder och symboler i dokumentationen samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat och slutsatser.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika utttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar mm.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild och tar stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av , med hänsyn till årskursen, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och vilka slutsatser som dragits samt hur undersökningen kan förbättras.
Du kan diskutera din undersökning, men använder främst vardagligt språk.
Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Du kan diskutera din undersökning och använder naturvetenskapliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: