Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivundervisning i år 1

Skapad 2013-09-02 18:43 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver vad eleverna under år 1 kommer att arbeta med i ämnet svenska. Den beskriver också hur vi kommer att arbeta och vad syftet med undervisningen är.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Övergripande mål i Lgr 11

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Syfte/förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk är en viktig del i alla skolämnen. När ett barn lär sig läsa öppnar sig nya världar. Elever i de yngre åldrarna har främst använt sig av det talade språket och skall nu erövra skriftspråket. En stor del av den tidiga läs- och skrivinlärningen handlar om att skapa motivation och lust att vilja lära sig läsa och skriva. Elever som tidigare "lekläst" och "lekskrivit" skall nu lära sig att läsa och skriva på riktigt. Eleverna kommer behöva stort individuellt stöd på olika sätt. Det är viktigt att eleverna får lagom utmanande uppgifter på sin egen utvecklingsnivå.

Vi kommer under år 1 främst att fokusera på förmågorna att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Metod/ innehåll

För att träna ovanstående förmågor kommer vi i undervisningen:

Försöka skapa lust och motivation till läsning genom gemensamma läsupplevelser
Ha högläsning så gott som dagligen och samtala om det lästa för att utmana tankeförmågan

Lyssna till och jämföra skillnader mellan skönlitterära texter och faktatexter
Arbeta med bokstavskunskap (träna på hur bokstäverna ser ut och hur de låter)
Träna på att forma bokstäver och att skriva på raden
Träna stavelser
Träna fonologisk medvetenhet genom olika fonologiska övningar och lekar (t ex lägga till, ta bort eller flytta om bokstäver i ord, rimma etc)
Läsa "storbok" tillsammans samt skriva tillsammans för att upptäcka språkets struktur (stor och liten bokstav, punkt, mellanrum mellan orden mm)
Träna på att ljuda samman språkljud till ord
Träna på att känna igen vanliga ord genom att läsa samma text flera gånger
Träna högläsning både i skolan och hemma (läsläxa)
Skriva korta texter i så många sammanhang som möjligt  
Träna muntligt återberättande
Träna på att lyssna på sina klasskamrater
Utveckla ordförråd och begreppsbildningDet centrala innehåll som vi kommer att fokusera på är:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Vi kommer tillsammans utvärdera din läs- och skrivförmåga samt din förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Du kommer också få göra olika diagnoser där jag som pedagog bedömer hur långt du kommit i din läs- och skrivutveckling och hur vi skall arbeta vidare för att du skall fortsätta att utvecklas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: