Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva på persiska VT 2016

Skapad 2013-09-04 17:13 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Att bli bra på att skriva, kräver att ta och ge respons, bearbeta texten och därefter utvecklas
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Du kommer att utveckla ditt modermål och bli ännu bättre genom recensioner.

Innehåll

Mål

- Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- Att kunna använda modersmålet som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
- Att utveckla sin kulturella identitet
- Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- Att uttrycka känslor och åsikter

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Innehåll

Recension

Vi läser olika typer av texter. Det kan vara en enkel text, en novell, en översättning som ska göras, en tidningsartikel eller en fabel. Ni kommer att läsa den, berätta lite om innehållet,samtala om författarens budskap och annat som ni får som LPP antingen i handen eller på tavlan. Ni kan arbeta en och en eller två och två. Ni ger och tar respons.  Sedan skriver ni en kort sammanfattning och till sist har ni en en grammatisk rätt text. Är det en översättning, kan ni sedan jämföra texten med den svenska texten och se skillnaden.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Arbetssätt och material

Arbetssätt:
grupp och individövningar, läsning och skrivning både för hand och på dator, 

Läsa texter och översätta

Material:

Läsebok, internetkällor, texter, tidningsartiklar och dator

Bedömning

- Formativ bedömning sker fortlöpande under lektionen
- Att vara aktiv i samtal och framföra sina åsikter
- Att ha gjort sina arbetsuppgifter, såsom vara aktiv att ge respons, ta emot respons och bearbeta sin text.

 

Dokumentation

- Läraren har ett uppföljningshäfte för varje elev, där denne antecknar efter varje lektion.
- muntligt efter varje lektion
- Elevens sida i unikum

Matriser

Ml

Rubrik 1

Läsa och skriva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Ny aspekt
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott flyt.
Ny aspekt
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.

Ny rubrik

Tala, lyssna och samtala
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Förstår ordspråk och uttryck (idiom).
Presenterar begripligt historia, geografi och egna tankar.
Talar språket grammatiskt rätt.
Ny aspekt
Deltar i diskussioner.
Debatterar och argrumenterar med relativt gott flyt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Ny aspekt
Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt.
Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Känner till modersmålets olika dialekter

Ny rubrik

Kultur och samhälle
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas.
Har god kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas.
Känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i landet där modersmålet talas.
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället.
Har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor.
Har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan landet där modersmål talas och svenska förhållanden.
Ny aspekt
Har grundläggande kännedom om enklare berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har mycket god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare, tidningar och kulturella uttrycksformer till exempel bildkonst, musik och arkitektur på modersmålet. Kan göra jämförelser mellan landet där modersmålet talas och svenska förhållanden.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: