👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för matematik åk 5 HT

Skapad 2013-09-09 13:40 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för Matteborgen 5a
Grundskola 5 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv!

Innehåll

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor  i hur du: 


 • Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.

 • Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt.

 • Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • För och följer matematiska samtal och diskussioner.

 • Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vi arbetar med
1. Stora tal:
 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • Ordna tal efter storlek.
 • Använda våra fyra räknesätt inom talområdet.
 • Multiplicera och dividera tal med nollor på slutet. 
2. Geometri: 
 • Använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • Räkna ut en rektangels area.
 • Använda de vanligaste enheterna för area.
 • Förstå och använda skala.
3. Decimaltal
 • Skriva kronor och öre som decimaltal.
 • Skriva decimeter som tiondelar och som hundradelar av en meter. 
 • Skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar.
 • Storleksordna decimaltal.
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal. 
4. Vikt och volym
 • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. 
 • Växla mellan olika volymenheter. 
 • Jämföra och använda enheterna kg, hg och g. 
 • Växla mellan olika viktenheter. 
5. Tabeller och diagram
 • Använda tidtabell.
 • Läsa och förstå cirkeldiagram. 
 • Rita linjediagram.
 • Räkna ut medelvärde. 
6. Träna med miniräknaren
 • De fyra räknesätten
 • Problemlösning

Bedömning

Bedömning sker efter hur väl du kan:

 • Formulera och lösa matematiska problem.

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt göra en bedömning av den metod du använt.

 • Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • Föra och följa matematiska samtal och diskussioner.

 • Diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid, genom diagnoser och prov.

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar,samarbeta, diskutera, våga göra fel, fråga när du inte förstår.

Arbetssätt och redovisning

 • Forskning visar att man lär sig bäst tillsammans med andra. Detta gör vi därför vid varje lektionstillfälle dvs. vi sitter tillsammans och arbetar med någon som vi samarbetar bramed!
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om nya områden eller tar upp områden som behövs diskuteras igen. 
 • Varje fredag lämnas räknehäftet in för respons.
 • Vi arbetar praktiskt så mycket som möjligt. 
 • Ibland kommer vi att träna  på att redovisa uppgifter för varandra. Detta för att träna på att sätta ord på matematiken så att andra förstår. 


Reflektion-utvärdering


Vilka områden är dina starka sidor?
Vilka områden är dina svaga sidor?

Hur kan du göra för att lära dig dem?
Hur kan din lärare hjälpa dig för att lära dig dem?

Hur lär du dig bäst? Tillsammans med andra, att sitta själv under lektionstid, lyssna på musik, hemma eller i skolan?Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva och resonera.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen Jag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod jag använt.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska samtal och diskussioner.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.