Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - kemins grunder

Skapad 2013-09-16 20:00 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Genom att göra olika experiment med vatten kommer vi att lära oss om de viktigaste grunderna i kemi. Vi lär oss också hur man genomför en enkel undersökning /ett enkelt experiment samt redovisa det skriftligt. Vårt arbete kommer även att handla om vattnets betydelse för oss i Sverige, samt hur vi använder vårt vatten jämfört med andra länder.
Grundskola 4 Kemi Biologi

Innehåll

Till dig som elev:

Människan är nyfiken och vill veta mer om sig själv och allt som finns runtomkring. För att jorden och människor ska fungera så bra som möjligt tillsammans är det viktigt att ha en förståelse om hur allt omkring oss är uppbyggt. På så sätt kan vi hjälpa till att bidra till en hållbar utveckling. En utveckling då både jorden och människor mår bra.

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med vatten i olika former och göra många undersökningar och experiment. Oftast får ni arbeta i små grupper men ibland gör vi experimenten i helklass. En viktig del när man gör undersökningar är att kunna skriva ner sina resultat så att vem som helst kan läsa dem. Detta kommer vi att träna på. Vi kommer också att titta på filmer som handlar om vatten och läsa i böcker. Hur använder vi i Sverige vårt vatten på olika sätt jämfört med andra länder. Vi kommer att göra en historisk tillbakablick på kemins utveckling.

Mål

 • Veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd samt enkelt kunna beskriva vad en atom och en molekyl är för något.
 • Veta de olika tillstånd som vatten och andra ämnen kan befinna sig i; fast form, flytande form och gasform.
 • Kunna några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i olika beståndsdelar.
 • Ha kunskap om vattnets egenskaper.
 • Kunna utföra enkla experiment och undersökningar.
 • Kunna redovisa enkla experiment och undersökningar och utvärdera dem.
 • Ha en förståelse för äldre tiders beskrivningar av hur materien är uppbyggd samt hur kemin har förändrats från magi till modern vetenskap.
 • Ha kunskap om några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet samt vad de har haft för betydelse för människan.

Arbetssätt

 • Ni kommer att få göra enkla experiment och undersökningar med vatten och andra vardagliga material.
 • Alla experiment och undersökningar ska redovisas i en NO-bok med hypotes, resultat och förklaring.
 • Ni kommer att få arbeta med KL-övningar enskilt, i par, i team samt i helklass.
 • Vi kommer att läsa i en bok tillsammans och enskilt.
 • Vi kommer att titta på filmer.

Redovisningsform

Redovisning sker genom att man skriver i sin NO-bok när man gör experiment och undersökningar. Samt med ett avslutande prov.

Bedömning

 • Bedömning grundas på elevens delaktighet i experiment och undersökningar och förmåga att samarbeta med andra, redovisningar i NO-boken samt delaktighet i gemensamma klassrumsdiskussioner.
 • I slutet av arbetsområdet kommer varje elev att enskilt och skriftligt få visa prov på sina kunskaper.

Till dig som lärare:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt. - kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga. - kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägande.

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och relatera detta till vattnets kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: