Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa-skriva-tala

Skapad 2013-09-17 19:04 i Hosiannaskolan Grundskolor
Vi ska under läsåret arbeta med läsförståelse- skriva och skrivprocessen, grammatik- tala i grupp, inför en grupp och redovisning.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och • söka information från olika källor och värdera dessa

Innehåll

Metod


Vi ska arbeta med:

Tala/ Lyssna: 

 • Samarbete vid exempelvis processkrivning, grupparbeten mm. 
 • Muntligt redovisa/presentera och lyssna på redovisningar. 
 • Ge och ta emot respons. 
 • Diskutera innehåll i texter exempelvis budskap, olika känslor, faktainnehåll mm. 
 • Förklara och ibland argumentera vid ett ställningstagande. 
 • Återge händelser som har skett på fritiden eller i skolan. 

Läsning: 

 • Faktatexter och skönlitterära texter och böcker.
 • Högläsning för klasskamrater och för förskoleklass av både egna sagor, skönlitterära texter och faktatexter. 
 • Läsförståelse.  
 • Bänkbok bokrecension muntlig 
 • Dikt och poesi
 • Värdegrundsarbete, Lika och Unika. 
 • Läsa teatermanus

Skrivning: 

 • Berättelser på dator och för hand. 
 • Berättelser, fri skrivning, skönlitterära texter. 
 • Processkrivning. Bygga en text tillsammans
 • Bänkbok bokrecension skriftlig 
 • Faktatexter. 
 • Dikter. 
 • Olika stavningsregler som exempelvis dubbelteckning. 
 • Instruerande texter. 
 • Personbeskrivningar
 • Ordförståelse och ordkunskap
 • Grammatik
 • Språkbruk i Sverige. De fem erkända  nationella minoritetsspråken språken, Finska meänkieli, samiska,(alla dialekter) Jiddisch, romani chib,  
 • Nordiska språk 

 

Lektionsupplägg

En lektion i veckan arbetar vi med läsning, lånar böcker läser och skriver bok recension, läser texter och svarar på frågor.

En lektion i veckan träna rättstavning ( veckans ord) läxa i det, rättstavningstest, genomgångar av stavningsregler.

En lektion i veckan skrivövningar, vi använder oss av skriv i nivå böckerna, tränar grammatik, ordklasser, ordförståelse ordkunskap, tränar processkrivning, bygger texter. Varje elev arbetar utifrån sin nivå.

En lektion i veckan arbetar vi med att göra en tidning. Vi ska återuppta Hosiannabladet. Göra studiebesök på en tidningsredaktion. I denna uppgift tränar vi att skriva faktatexter, debattartiklar, reportage, insändare, serier, bygga korsord, sportreportage.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Utvärdering

 • Eleverna får regelbundet utvärdera (självskattning efter varje område och moment som genomförts) och till momenten göra tillhörande diagnoser, test och avstämningar samt så kunskapen är befäst NP i år 6. 

 

År 6

 • NP i svenska  

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: