👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa-träna med Kiwi-metoden Vh 2

Skapad 2013-09-24 21:30 i Valhallaskolan Halmstad
Vi arbetar med Kiwi-metoden för att eleverna ska lära sig utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till egen förmåga och lära sig olika lässtrategier.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du får lära dig läsa och utveckla ditt språk utifrån dina egna förutsättningar. Det du kan göra i samspel med en vuxen idag, kan du göra på egen hand i morgon.

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens kapitel 1 och 2

De mål vi har utgått ifrån är att:

 • eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 • eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Förmågor vi ska utveckla (ur Syftet )

Se syftestexter nedan

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

Se centralt innehåll nedan.

Undervisningen visar hur arbetet kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna med hjälp av Kiwimetoden.

Kiwimetoden omsluter hela den språkliga processen.

I undervisningen kommer vi att använda en enkel tydlig modell som utgångspunkt och när modellen förankrats kommer eleverna att uppleva att de vågar och kan.

Arbetsgång:

Fokusera på TITELN och koppla ihop den med Omslags- BILDEN.

GEMENSAM LÄSNING i storboken eller den lilla boken : Vi går på" bildpromenad" - och får ett muntligt sammanhang och god förförståelse - och känner vad det innebär att läsa - ser läsriktningen - tittar på språkets struktur- och lära tillsammans med andra.

UPPREPAD LÄSNING som förstärker ordbildsläsning, återkommande ord som blir bekanta.

VÄGLEDD LÄSUNDERVISNING i smågrupper utifrån var eleverna befinner sig i sin individuella läsutveckling.
Träna på att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer och efter egen erfarenhet.
Läsa olika sorters texter för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk och känna vad det innebär att läsa.
Förutsättningar för att utveckla den egna identiteten, förståelsen för andra och få bekräftelse i sin egen läsutveckling.

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående, skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att läsa genom att: Du får lagom stora utmaningar...

 • du blir uppmuntrad 
 • får härma för att förstå
 • du lär dig strategier för hur man läser t.ex. med ordbilder, ljudning eller upprepning.
 • du lär dig olika ordbilder
 • du lär dig varje bokstavs namn och ljud
 • du lär dig att läsa ihop ord med hjälp av de olika bokstävernas ljud.
 • du arbetar i smågrupper och diskuterar böcker som du läst.
 • du läser ensam och tillsammans med andra.
 • du får olika Kiwi-böcker i läs-läxa att träna kontinuerligt på.

Bedömning:

Vi genomför kontinuerliga kartläggningar för att bedöma att du utvecklas och är delaktig i rätt läsgrupp.

Vi kommer att bedöma hur du använder din förmåga att
-använda olika lässtrategier för att läsa text med hjälp av förförståelse genom bilder, ordbilder eller med ljudning. 
-återge det du läst (läsförståelsen) 
-kommunicera och föra enkla resonemang om innehållet i texterna.

Vi följer det läsutvecklingsschema som ingår i din Språkutvecklingsmatris ( Nya språket lyfter) , Fonologisk medvetenhet och Ordavkodning  (God läsutveckling) och Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1