Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och jämställdhet

Skapad 2013-09-28 11:19 i Gantofta skola Helsingborg
Det övergripande målet är att öka förmågan att uttrycka sig i tal och förstå grundläggande ord och begrepp inom retoriken.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Målet är att hålla ett kortare tal (5 minuter) och få kännedom om retorikens olika beståndsdelar samt arbeta med jämställdhetsfrågor. Ni ska även skriva ett prov om retorikbegrepp.

Innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, filmklipp, övningsuppgifter, diskussioner, digitala prov, respons och framförande. Besök av politiker som berättar om retorik. 

Ni kommer även få bekanta er med kända kvinnor som kämpade för jämställdhet såsom Frigga Carlberg, Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner. Ni har redan träffat Viktoria Benedictsson och Selma Lagerlöf som också var väldigt engagerade. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Retorik

 • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
E
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
C
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
A
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny nivå
Ny aspekt

Ny rubrik

E
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
C
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
A
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny nivå

Sv SvA
Retorik

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Retoriska förmågor
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Kunskap om norska/danska
Du kan på ett eneklt sätt beskriva ett nordiskt språks historia, du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och detta språk och du har kunskaper om nya ord på detta språk.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva ett nordiskt språks historia, du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och detta språk på ett utvecklat sätt och du har goda kunskaper om nya ord på detta språk.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva ett nordiskt språks historia, du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och detta språk på ett mycket utvecklat sätt och du har goda kunskaper om nya ord på detta språk.

Sv SvA
Retorik - bedömning för argumenterande text och tal.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
SKRIVA
 • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
 • Sv
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter **med utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda argument** på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
 • Sv
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: