Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk- och decimalform

Skapad 2013-09-30 19:55 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Tal i decimalform och tal i bråkform har du nytta av att kunna i många olika sammanhang. Du möter dessa tal när du t.ex. bakar, tar tid när du springer, när du jämför hur stora bitar en pizza är uppdelad i eller ska beskriva hur många i klassen som har katt.
Grundskola 5 Matematik
Tal i decimalform och tal i bråkform har du nytta av i många olika sammanhang. Du möter dessa tal när du t.ex. bakar, tar tid när du springer, när du jämför hur stora bitar en pizza är uppdelad i eller ska beskriva hur många i klassen som har katt.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret HT 2016 - Årskurs 5 - Tidsperiod v.35-43

Arbetsområde Bråk- och decimalform

 

Visa, använda och uttrycka kunskaper om följande begrepp:


nämnare, täljare , del av antal, hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, bråk, tal i bråkform, bråkstreck, största bråk, minsta bråk, del av helhet, del av antal, decimaltal, decimaltecken, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel, hundradel, positionssystem, tal i decimalform

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Praktiskt arbete både enskilt och i grupp
 • Skriftliga uppgifter

Utvärdering/reflektion

 • Gruppuppgift
 • Enskilt arbete
 • Elevutvärdering
 • Test

Uppgifter

 • undersökning - bråk

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Bråk- och decimalform

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
- Kan formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. - Kan tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. - Kan tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
- Uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimalform, t.ex. 0,25; 0,5; 0,75 - Placera tal i decimalform på tallinjen - Positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, t.ex. att femman i 15 200 betyder fem tusen och att trean i 4,03 betyder tre hundradelar. - Jämföra tal i bråkform - Storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform - Växla mellan enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer - Bråk som del av helhet eller del av antal, t.ex. att en fjärdedel kan vara en hel som delas upp i fyra lika stora delar eller ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp - Att om man delar en helhet i t.ex. fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora men de kan ha olika form
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
-Läsa och skriva bråk. -Avläsa bilder av bråk. -Storleksordna och jämföra bråk. -Veta hur många delar det går på en hel. -Räkna ut del av antal. -Skriva bråk som decimaltal. -Använda fungerande metoder för att dela upp tal i talsorter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Matematisk kommunikation
- Kan redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i bråk- och decimalform med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller symboler. - Kan föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. - Kan ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och tal i bråk-och decimalform.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: