Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2013-10-16 15:30 i Hertingsskolan Falkenberg
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Grundskola 4 Matematik

."Cirkel: en alldeles rund linje utan några hörnor och som slutar utan att man vet var den börjar."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i  matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för matematik samt ser kopplingar till användningsområden i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Redovisa lösningar skriftligt och muntligt
 • Använda matematiska symboler och begrepp
 • Förstå och lösa matematiska problem på olika sätt i grupp och enskilt
 • Avgöra rimligheten i dina lösningar

Hur ska det bedömas?

 • Fortlöpande under terminen och i samband med diagnostiska prov
 • Genom  själv-och kamratbedömningar 
 • i samband med samtal och diskussioner

Undervisning och arbetsformer

Du får träna på detta 

 • Enskilt och i grupp
 • Muntligt, skriftligt och konkret material

I samband med:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Arbete med matematiska grunder,symboler och begrepp
 • Praktiskt matematik

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för Problemlösning i Matematik åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förstå problemet a. enskilt
Behöver handledning för att förstå problemet.
Behöver handledning för att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
Redovisa a. muntligt
Behöver handledning för att redovisa.
Redovisar men saknar ett eller flera steg i redovisningen
Redovisar samtliga steg med tydliga förklaringar
b. skriftligt
Redovisar svar samt förklarar tankarna bakom svaren med hjälp av handledning.
Redovisar själv men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt samt förklarar alla steg i lösningen.
Bedöma rimlighet
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning
Kan bedöma om svaren är rimliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: