Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Walkabout chapter 1

Skapad 2013-10-18 09:33 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi arbetar i läroboken Magic 7. Vi fokuserar på förmågorna, läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Eleverna får en planering som visar vad vi jobbar med varje vecka och vilken wordlist de har i läxa varje vecka. Den har de i sin pärm.

Vi följer kapitlet och tränar på att läsa texter, lyssna och återberätta (prata 2 och 2), skriva enkla texter och träna grammatik, vi använder ibland datorer för att träna ord och grammatik.

Ibland leder jag lektionen och vi pratar och läser tillsammans eller jobbar med grammatik tillsammans. Ibland arbetar eleverna individuellt eller i par/ grupp med mig som stöd. Vi tränar på att följa en planering så att eleverna får övning i att ta ansvar över sitt lärande. En gång i veckan har vi extra resurs i form av en engelsklärare som hjälper oss i klassrummet. Ofta kan vi dela klassen i två eller ta en grupp som får extra stöd i ett grupprum.

När eleverna får tid över eller är klara med det som står på planeringen finns det extra material att jobba med, texter, ord, lyssna och prata.

Alla i klassen läser boken "Walkabout" enskilt. Vi jobbar sedan med frågor om boken i grupper.

Visa vad du lärt dig

Eleverna har glosor varje vecka, vi har oftast förhör på dem, muntligt eller skriftligt. Eleverna ska också skriva en mening till varje glosa, så att jag ser att de förstår ordet och kan sätta in det i ett nytt sammanhang. De meningarna rättas av mig och jag delar ut dem igen, de sparas sedan i deras pärmar. Vi går igenom de svårigheter eleverna stöter på vid varje läxa.

Eleverna ska lämna in en skrivuppgift där jag vill att de använder grammatiken vi jobbat med. Vi arbetar med den på lektionerna.

Jag lyssnar på eleverna när de återberättar en text som vi lyssnat på, vi har tillsammans skrivit stödord för att kunna ha dem som hjälp.

Det är viktigt att prata engelska på våra lektioner, då kan jag hela tiden höra deras utveckling. Bra om de räcker upp handen och är aktiva. All kommunikation bör ske på engelska. T ex - kan jag få pennvässaren? - vad har vi i läxa? - vilken sida ska jag slå upp?
När eleverna jobbar tillsammans är det också bra att prata engelska med varandra hela tiden.

Vi avslutar hela kapitlet med ett ord- och grammatiktest. Där testas hur många ord de lärt sig (de ska sättas in i ett nytt sammanhang) och om de tagit till sig grammatiken.

Tidsram

Vi jobbar med det här kapitlet ungefär 6 veckor.

Bedömning

Se aktuell matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska år 7-9 Hörförståelse

Hörförståelse

Att lyssna på och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av det du lyssnar på men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på. Besvarar frågor där frågans ordval stämmer med textens.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texter du lyssnar på. Besvarar frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texter du lyssnar på. Uppfattar textens budskap och/eller poäng. Besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Besvarar någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Besvarar frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Besvarar frågor som kräver en slutsats, en förklaring (varför). Omformulerar textens innehåll till ett korrekt svar.
Besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll. Redogör för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Engelska år 7-9, Läsförståelse

Läsförståelse

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten. Besvarar frågor där frågans ordval stämmer med textens.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten. Drar slutsatser utifrån texten. Besvarar frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng. Besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Besvarar någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Besvarar frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Besvarar frågor som kräver en slutsats, en förklaring (varför). Omformulerar innehåll från texten till ett korrekt svar.
Besvarar frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll. Redogör för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Oskarshamns kommun arbetsmatris – Förmågan att tala engelska år 7- 9

Begriplighet

ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
strategier när orden inte räcker
Väljer svenska ord eller byter samtals-ämne.
Hittar på egna ord/uttryck/väljer ett förenklat språk/frågar på engelska efter rätt ord/tar kortare tankepauser.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
uttal
Språktypiska ljud som th – stavning och uttal av r uttalas korrekt.
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.

Vilja att berätta
Talar tillräckligt länge för att den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visar en vilja att tala engelska.
Ordförråd
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta.
Använder ord och fraser så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som ska sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo.
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang.
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Berättandet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Ämnet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Förmåga att delta i samtal
Sitter tyst tills man får en direkt fråga.
För fram egna åsikter och kommenterar det andra säger.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter. Kan ställa frågor till övriga.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor och ta upp olika åsikter.
Förmåga att berätta
Informationen är lösryckt och växlar mellan olika uppslag.
Kan berätta om något och håller sig till ämnet.
Berättar med tydligt sammanhang.
Berättar med inlevelse.
Grammatik
Gör vissa grammatiska fel men de hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: