👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Forntiden År 3

Skapad 2013-11-06 22:11 i Jonsboskolan Hedemora
Vi lär oss om Forntiden (Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)
Grundskola 3 Historia Bild SO (år 1-3)
Du ska få lära dig hur det var att leva under sten- järn- och bronsåldern. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor då.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
Du ska kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
Du ska kunna göra några jämförelser mellan forntiden och nutid.
Du ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
Du ska kunna framställa bilder som passar till temat.
Du ska kunna skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
Du ska vara delaktig i samtal i grupp.

Dina faktatexter, berättelser, bilder och annat skapande samt dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:
 

 

 • förstå tidsbegreppen istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och placera dem på en tidslinje.
 • förstå hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern, t ex boende, mat, kläder och redskap och gravar.
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den tiden.
 • din förmåga att återberätta, förklara och beskriva så att andra förstår vad du menar.
 • skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så att andra förstår.
 • hur föremål förändras över tid.
 • framställa berättande bilder.
 • kunna göra enkla jämförelser mellan dagens samhälle och tidigare epoker. 

Förmågor du kommer att få utveckla:

Analysförmåga: att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, att kunna jämföra likheter och skillnader, att kunna växla mellan olika perspektiv.

Kommunikativ förmåga: att kunna samtala, att kunna resonera, att kunna diskutera, att kunna redovisa.

Metakognitiv förmåga: att kunna reflektera.

Förmågan att hantera information: att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga: att kunna förstå innebörden av olika begrepp. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna när din lärare berättar utifrån bilder och tidslinje om istiden och forntiden.
Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
Du ska få läsa faktatexter om forntiden.
Du kommer att få arbeta skapande med bild för att öka förståelsen om forntiden.
Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.
Du kommer att få redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3