Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans scoop

Skapad 2013-11-13 13:06 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Nyhetsbevakning med källkritik och analysförmåga.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Historia Samhällskunskap Geografi
Du ska få omvärldsbevaka lokalt, nationellt och internationellt.

Innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din analysförmåga. (jämföra för- och nackdelar, beskriva orsaker och konsekvenser, se utifrån olika perspektiv, ge förslag på lösningar)
 • din procedurförmåga. (samla och kritiskt granska information, avgöra källors trovärdighet och användbarhet)
 • din kommunikativa förmåga. (argumentera och diskutera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, uttrycka egna åsikter)
 • begreppslig förmåga. (använda relevanta begrepp)
 • metakognitiv förmåga, kunna reflektera kring hur du och andra kan förbättra din nyheten, t ex hur skulle man kunna utveckla konsekvenserna.Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan blir egentligen bara ett urval eftersom det helt beror på vilken sorts nyhet som du väljer att ta upp. Därför kan egentligen din nyhet kopplas till vilket so-ämne och vilket kunskapskrav och centrala innehåll som helst.

Undervisning

Du skall arbeta med följande

 

 • följa med i nyhetsflödet i olika medier, tidningar, internet, tv, sociala medier, filmklipp.
 • i skolan ska du kunna berätta om din nyhet utifrån följande frågeställningar: Vad har hänt? Var i världen har det hänt? Orsaker? Konsekvenser? Dina tankar/reflektioner kring det som hänt?
 • du skall tänka källkritiskt och kunna redogöra för vilken/vilka källor du använt dig av och vad som kan vara både positivt och negativt med din källa.
 • ibland kommer du få lämna in din nyhet skriftligt och ibland gör vi den muntligt i par, grupp eller helklass.

 

 

Uppgifter

 • Genomgång källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: