Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plast

Skapad 2013-11-14 09:54 i Stora Högaskolan Stenungsund
Tillverkning, användning, miljöpåverkan
Grundskola 7 – 9 Kemi

I det här området handlar det om vår användning av plaster.

Innehåll

Uppgiften

 

Uppgift och kommentarer finns i classroom/showbie.

Här nedan ser du bedömningen i matrisen.

Från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Matriser

Ke
Stora höga skolans bedömningsmatris i kemi

Bedömningsmatris kemi

E
C
A
Använda, granska, kommunicera, ta ställning
Eleven kan samtala om och dis­kutera frågor som rör energi, mil­jö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konse­kvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställnings­taganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningsta­ganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig in­formation och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identi­fierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och ge­neraliserar kring energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön och hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resone­mang kring hur människans an­vändning av energi och naturre­surser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans använd­ning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välut­vecklade och väl underbyggda resonemang kring hur männis­ kans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: