Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2013-11-14 14:12 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Historia

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. (Lgr 11, sid 172)

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Delar ur det centrala innehållet:

Arbetssätt och undervisning

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Så här kommer vi att arbeta:

Lärarledda lektioner

Film

Böcker

Diskutera olika källors användbarhet

Träna på historiska begrepp

 

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna:

 • berätta om livet i vikingabyn och jämföra det med ditt eget liv
 • berätta om vikingarnas resor, handel och plundring samt vilka följder de fick
 • berätta något om asagudarna
 • berätta om hur kristendomen kom till Sverige
 • förklara hur vi kan veta något om vad som hände på vikingatiden
 • förklara vad runor är
 • använda historiska begrepp (ord som har med historia och vikingatiden att göra)

Du visar vad du kan genom att delta i samtal och diskussioner samt genom arbetet med de uppgifter vi gör.

Du kommer även att få ett skriftligt prov där du ska jämföra vikingatiden med vår egen tid.

Tidsram

Ca 4 veckor.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Historia åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i historia.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Använda en för årskursen anpassad historisk överblick i arbetet med:
- tidsperioder - händelser - personer
Du ser historisk fakta i separata delar.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver enkla samband.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver komplexa samband.
Använda för årskursen anpassade historiska källor.
Du använder källan utan att resonera.
Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: