Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Konstruktion

Skapad 2013-11-22 10:04 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Rörelse och konstruktion är ett tema där eleverna bygger olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bl.a. lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav. Kategorier: Fysik, Teknik
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Rörelse och konstruktion är ett tema där eleverna bygger olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bl.a. lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Kategorier: Fysik, Teknik

Innehåll

Förmågor att utveckla

 I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

– Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter.

– Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration.

– Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas.

– Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling.

– Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter.

– Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta.

– Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts.

– Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt.

– Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter.

 

Så här ska vi arbeta

 Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

-  Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last.

- Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion.

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras.

-  Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion.

- Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon.

-  Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier.

-   Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv.

- Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

-  Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling.

 

 

Detta ska bedömas

 Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter.

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.

Dokumentera dina underökningar i text och bild.

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration.

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling.

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor.

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön.

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt.

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier.

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt.

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Matris tillhörande temat Rörelse och konstruktion

Beskriva och förklara tekniska lösningar

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva och förklara - stabila och hållfasta konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Resonemang kring teknikens utveckling

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Utveckla
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Konstruera
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Bidra till arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Resonemang kring teknikens utveckling

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Resonemang kring utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Resonemang kring för- och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Fysik

Begrepp Kraft, tyngdkraft, gravitation, friktion, luftmotstånd, hastighet, acceleration
 • Fy  4-6   Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
Begrepp, modeller och teorier
Du har kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp.
 • Fy  4-6
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Diskutera
Du kan ge exempel på och förklara olika krafter. Du förklarar hur krafter kan få saker att röra sig
 • Fy  4-6
Du kan ge exempel och beskriva olika krafter.Du förklarar på ett ganska bra sätt hur krafterna får saker att röra sig.
Du kan ge exempel och förklara olika krafter.Du förklarar på ett bra sätt hur krafterna får saker att röra sig.
Du kan ge exempel och förklara olika krafter.Du förklarar på ett mycket bra sätt hur krafterna får saker att röra sig.
Dokumentation
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av bild och text.
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: