👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 ht-2017

Skapad 2014-01-08 15:55 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Denna höst kommer vi att lägga fokus på att bygga upp ett stort ordförråd, samtidigt som vi tränar på basgrammatiken, som presensböjning, hjälpverben "haben" och "sein" i presens, vad ett substantiv är och hur man ser det i tyskan. "Haben" betyder "att ha" på svenska och "sein" betyder "att vara". Dessa hjälpverben är en stor grund för att sedan jobba vidare med verben i tyska språket. Vi kommer också lägga lite fokus på vanliga frågeord och räkneord. Eleverna kommer också att jobba med hur man presenterar sig själv och andra på tyska. Som olika teman kommer vi att jobba med veckodagarna, skolan, vad man gör på fritiden och familjen. Hinner vi, kommer även att jobba med ett avsnitt som heter "yrken och egenskaper". Vi pratar på tyska, skriver på tyska, vi lyssnar på tyska texter, vi läser på tyska och kollar även på tysk film ibland. Framförallt har vi jätteskoj tillsammans:)

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Förväntat resultat


1. Lyssna och läsa
Eleven ska kunna förstå talat språk som är instruerande, beskrivande, berättande, informativ, t.ex. samtal, dialoger, intervjuer, information.
 

Eleven ska kunna förstå texter som är instruerande, beskrivande, berättande, t.ex. reklam, tidtabeller, notiser, recept, bruksanvisningar, brev/mejl, berättelser, noveller.

Eleven ska känna igen ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser, tilltalsord, och olika formuleringar som används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Eleven ska vara bekant med språkliga företeelser som uttal och intonation.
Eleven ska vara bekant med språkliga företeelser som grammatiska strukturer, stavning och interpunktion.

2. Tala och skriva
Eleven kan kommunicera muntligt genom att berätta om saker, återberätta, presentera något/någon, instruera, meddela, beskriva, argumentera.
Eleven kan uttala ord och tar då hänsyn till särskilda specifika uttal för målspråket, och intonationen.

Eleven kan kommunicera skriftligt genom att berätta om saker, presentera något/någon, instruera, meddela, beskriva.
Eleven tar hänsyn till stavning, interpunktion och grammatiska strukturer.


Eleven kan använda artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.
Eleven kan ta hänsyn till kommunikationens syfte, mottagare och sammanhang.

3. Språkliga strategier
Eleven kan hjälpa sig själv i kommunikativa sammanhang, både aktiva (tala, skriva) och passiva (lyssna, läsa). Genom detta blir eleven mer självständig och mer oberoende av lärare, handledare eller tolk.

4. Realia
Eleven kan redogöra för en del högtider, traditioner, levnadssätt, historiska händelser, samhällsstrukturer (t.ex. skolsystem), geografiska förhållanden, sevärdheter, berömda personer och arbetsförhållanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning/arbetsformer

Undervisningen utgår från läroboken "Genau 1 & 2". Den kompletteras med aktuella texter, spel, filmer och sånger. Lektionerna består av:
1. att tala och lyssna - uttalsövningar, dialog-/dramaövningar, svara på frågor, användning av uttryck i olika situationer, att tala för olika syften, hörövningar, sånger, film,                              
2. att läsa - texter, tidningar, serier, beskrivningar, information,
3. att skriva - glosor, fraser, diktamen, lexikonövningar, grammatikövningar, skrivande för olika syften
4. kultur - information (böcker, tidningar, Internet, film, radio) om de tyskspråkiga ländernas kultur.

Uppgifter bedömning

Varje termin prövas elevernas förmågor enligt syftet.

Uppgifter:

 1. Huvudstäder i de tysktalande länderna; grannländer till Tyskland; förbundsländer, städer, floder i Tyskland.
 2. Diktamen.
 3. Läsförståelse- översätta en text.
 4. Dialogfraser.
 5. Muntlig presentation av sig själv.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska åk 7-9

Bedöms/ F
E
C
A
Förmågan att förstå och tolka tal och text.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att använda språkliga strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmågan att använda material i egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmågan att kommunicera i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att använda språkliga strategier för talande och skrivande.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i länder där tyska används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.