👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik år 9

Skapad 2014-01-09 19:01 i Bohusskolan Ale
Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Etiska frågor berör varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.
Grundskola 9 Religionskunskap
Under några veckor ska vi tillsammans arbeta med religionsområdet etik och moral. Vi gör alla dagligen val av olika slag och de allra flesta av dem behöver vi inte fundera eller reflektera över. Vissa val vi ställs inför innebär dock att vi måste fundera över dem och vad blir konsekvenserna? Vad är ont och vad är gott? Vad är rätt och fel? Vi kommer att jobba med olika frågeställningar som handlar vad som är rätt och fel. Ofta kommer dessa frågor att handla om livet och döden men det är ganska självklart, det är då vi ställs inför de svåra etiska frågorna. Du kommer att få reflektera över vad du själv anser i olika frågor och varför, samt vad olika religioner anser i samma frågor

Innehåll

Syfte

Undervisningen i religionskunskap ska enligt kursplanen få dig att reflektera över olika livsfrågor och ditt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för dig att utveckla en personlig livshållning och en förståelse för ditt eget och andras sätt att tänka och leva. Du ska som elev ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisingen ska även bidra till att du och dina klasskamrater utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Religionskunskap ska även bidra till att du utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgiving.

Mål

Du ska under detta arbetsområde få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • använda ett kritiskt tänkande
 • uttrycka ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • kunna diskutera, argumentera och använda dina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antagande och lösa problem .
 • kunna reflektera över erfarenheter och kritiska granska och värdera påståenden och förhållanden

Vi bedömer dig:

 • under lektioner när vi uttrycker ställningstaganden skriftligt och muntligt
 • eventuellt en slutligt inlämningstext.

Vi arbetar på lektioner med:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • läsa utvalda texter
 • svara till texterna
 • eventuellt en slutuppgift
 • Begrepp som vi kommer att använda:
 • etik, moral, filosofi, värdering, emapti, civilkurage, respekt, norm, altruism, utilitarism egoism, regeletik, pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.

Material

Grundtext etik

Powerpoint med dilemman

Slutuppgiften:

SKRIFTLIG INLÄMNING OM ETISK FRÅGA – UPPLÄGG

 

Fredag XX/X ska du lämna in en text om en etisk fråga. Exempel på några etiska frågor är: adoption, abort, dödsstraff, djurförsök, äta kött, organförsäljning, plastikoperationer, genteknik, fosterdiagnostik, civil olydnad, tillåta nazistdemonstrationer och aktiv dödshjälp. Din text ska bestå av tre delar:

 

1. En faktadel(Mellan ½ och 1 sida 14p) där du i löpande text beskriver din etiska fråga och tar upp information om denna. Informationen kan du hitta på nätet eller i böcker. Du måste använda minst två olika källor, gärna flera. I den här delen kan du tex ta upp:

- En historisk återblick om din etiska fråga.

- Hur det ser ut i olika delar av världen vad det gäller din etiska fråga.

 

2. En diskuterande del (Mellan ½ och 1 sida 14p) där du följer nedanstående mall:

- Inledning: Här presenteras en kort bakgrund till din etiska fråga, din tes(detta är vad du tycker i en etisk fråga, tex jag anser verkligen att dödsstraff är bra för att…) och ditt huvudargument. Inledningen är viktig. Försök att fånga läsaren.

- Avhandling: I detta avsnitt presenterar du dina tankar om vilka etiska dilemman eller frågor som finns inom ämnet.

Du kan eventuellt argumentera för en ståndpunkt och bemöter dem med motargument. Var noga med att visa vad du tycker och tänk på att arbeta genom dina argument. Att argumentera är inte en nödvändighet men kan vara ett sätt att komma igång, att argumentera mot någon annan eller sig själv.

 

3 . Källor:

- Här skriver du vilka källor du använt. Om du använt sidor på internet måste du kopiera hela adressen, tex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Abort. Om du använt information från en bok skriver du författare, titel, tryckår, tex: Lindqvist, Abortmotstånd i USA, 1988.

- Här vill jag även att du reflekterar några rader över vilka källor du använt. Vem är det som skrivit den text du tagit information från? Har författaren något speciellt syfte med att skriva som han gör? Skiljer sig faktan i källorna åt? Varför kan det ibland stå olika information i olika källor?

 

Genomgående för alla delarna gäller att skriva med egna ord, tänka på ordval, meningsbyggnad och skiljetecken.

 

LYCKA TILL!!!

Uppgifter

 • Slutuppgift etik

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Identitet och livsfrågor

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan föra/………/ resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som
till viss del för resonemanget framåt
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar det

Etik

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra/………/ underbyggda resonemang.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven kan använda etiska begrepp på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande
väl fungerande sätt
Eleven kan använda etiska modeller på
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande
väl fungerande sätt