👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2014-01-15 22:22 i Falkenberg
Luft - ett osynligt, men ändå så kraftfullt ämne.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vad är luft? Kan vi se den? Kan vi känna på den? Kan vi skapa luft? Väger den någonting? Tar den plats? Vad består luft av? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer vi att diskutera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- använda kunskaper i NO för att kommunicera och ta ställning till frågor som rör luft
- genomföra systematiska undersökningar i NO om luft samt
- använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen om luft.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig att:

 • ge exempel på luftens grundläggande egenskaper samt kunna förklara hur luftens grundläggande egenskaper kan observeras.
 • utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om luft.
 • i det undersökande arbetet kommer du att göra någon  jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer t ex text eller bild samt kunna  använda din dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning - vad och hur

 I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du....

 • kommunicerar, ställer  frågor och och tar ställning i våra diskussioner
 • genomför undersökningar och dokumenterar dem
 • jämför olika resultat av undersökningar och resonerar kring likheter och skillnader
 • resonerar kring uppbyggnad och egenskaper hos luft och förklarar sambandet med fotosyntesen
 • förklarar och använder olika begrepp, t ex luftmotstånd och lufttryck.

Undervisning och arbetsformer

En blandning av teori och praktik kommer prägla detta arbete. Dock kommer huvudvikten att ligga på det praktiska arbetet.
Kunskapskraven kommer vara en röd tråd i arbetet då varje arbetspass kommer inledas med en diskussion kring dessa. 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna....

 • genomföra undersökningar och dokumentera arbetet
 • läsa texter och svara på instuderingsfrågor och
 • skriva en egen faktatext och då använda flera olika källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Ke
Luft och tryck

Genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa frågor
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerad instruktion. Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår. Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrat. Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt. Du kan föra anteckningar om undersökning men är inte så noggrann.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du kan hantera utrustningen korrekt på ett säkert sätt. Du kan göra noggranna anteckningar i text och bild.
Dokumentera och diskutera
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk och bilder. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan diskutera din undersökning.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts. Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler och använder ett korrekt naturvetenskapligt språk.. Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och hur den kan förbättras. Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts och använder ett naturvetenskapligt språk.
Beskriva och förklara
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband men förklaringen är inte helt rätt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskapliga för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett lämpligt sätt för årskursen.