Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår äldsta historia och Antiken - om Europas vagga och första storhetstid!

Skapad 2014-01-29 09:20 i Hamburgsundskolan Tanum
Ett samarbetsprojekt i svenska och historia.
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
I detta avsnitt kommer vi titta på människans äldsta historia och Antiken och fram genom medeltiden. Vi kommer även lära om ämnet historia och källkritik. Ur historisk synpunkt kommer vi titta på hur Antiken ligger till grund för vårt sätt att se på världen än idag på den västra delen av jordklotet. Dessutom kommer vi läsa om viktiga framsteg i människans tidigaste historia. Om hur vi lärde oss hantera elden och hur vi gick från nomader till bofasta jordbrukare. Grekerna utvecklade den första formen av demokrati. Hur var det att leva under Antiken? Varifrån kom tankarna om demokratin som styrelseskick? Och hur var det egentligen på medeltiden - var den egentligen så mörk som vi tror?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

Historia

 • Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
 • Få kunskaper om vad källor är och varför källkritik är viktigt 
 • Lära dig om utvecklingen från att människan levde nomadiskt tills dess den blev bofast jordbrukare och de första städerna växte fram.
 • Få kunskaper om Antiken som begrepp och tidsepok.
 • Reflektera kring vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor 
 • Tillägna dig kunskaper om epoken medeltiden som begrepp och tidsepok 
 •  Kunna berätta och delvis argumentera kring vad denna tidsperiod betyder för vårt samhälle än idag.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande  på lektionerna, hur du kommer förberedd till lektionerna samt din delaktighet i arbete och diskussioner under arbetsområdet.

Ni kommer också få möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom att veckovis lämna in läxor - "Min historiska berättelse" samt ett avslutande prov på epoken Medeltiden. 

Ni kommer också särskilda uppgifter till filmen "Arn" där ni kommer få diskutera både historiesyn, historiebruk och vad dessa moderna filmer kan lära oss om både vår egen tid och om Medeltiden som historisk period. 

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specificerade i matrisen under kunskaper här på UNIKUM.

Eleven skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 - använda en historisk referensram, som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 - kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap.
-  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisning
I undervisningen kommer du ta del både av genomgångar, gruppdiskussioner och olika dokumentärfilmer på området i historia. Vi arbetar med boken "Historia A" s. 12-57.  Löpande läxor och detaljplanering läggs ut på SO-Classroom. 

Vi kommer se en film om Arn som behandlar epoken Medeltiden i norden. Till filmen kommer ni få uppgifter som skall diskuteras muntligt med dina klasskamrater. Detta delas ut i samband med att vi börjar se filmen.

Tidsåtgång:
Veckorna 41-49 i SO.  

Redovisningsform:
Fyra löpande läxor - "Min historiska berättelse" 
Uppgifter till filmerna "Troja"
Inlämning av din faktatext 
Läxförhör utifrån dina kamraters texter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sv
Kunskapskrav i svenska åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Söka och värdera information
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Skriva
Språklig variation och anpassning till normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva
Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva
Bearbeta texter
eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hi Sv
Kunskapskrav i historia åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att hitta källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Att värdera källor
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Historiebruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begrepp och historiebruk
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: