Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Grammar, Grade 5

Skapad 2014-02-03 18:55 i Östervåla skola F-6 Heby
En genomgång av grundläggande grammatik.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi repeterar och tränar grundläggande grammatik som a-an-the, singular-plural, am-are-is, have-has, frågeord, prepositioner, there is/are och klockan.

GO, GO, GO!

Innehåll

LGR -11, Del 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

LGR-11, Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 

LGR-11, Del 3 Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Konkretisering av målen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Hur undervisningen kommer att gå till

Ni arbetar två och två med ett antal sidor i grammatikhäftet med olika områden som vi tillsammans har gått igenom innan.

Övningarna tränar din förmåga att kunna 

 • välja rätt artikel a-an-the
 • bilda rätta pluralformer som t.ex a match-matches
 • välja rätt mellan am-are-is
 • välja rätt mellan have-has
 • välja rätt frågeord why-who-what-when-where-how
 • välja rätt preposition in-on-under-between-in front of-behind-next to
 • kunna välja mellan there is- there are
 • klockan

Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.

 

                 YOU ARE SMART!

Dessa förmågor kommer att bedömas

Värdegrundande förmågor:

 • Att vilja lära sig nya saker.
 • Att  göra sitt bästa för varje tillfälle.
 • Att hjälpa varandra.
 • Att dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid.

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 • Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 • Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: