Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för geografi "Miljö, människor och hållbarhet"

Skapad 2014-02-07 11:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Svenska Geografi Samhällskunskap Svenska som andraspråk

Under denna period kommer du att läsa om befolkning och befolkningsfördelning, Du kommer att få fördjupa dig i orsaker till och konsekvenser av att jordens befolkning är ojämt fördelad både i åldersfördelning och i befolkningstäthet. Du kommer även att arbeta med klimatförändringar samt olika förklaringar och konsekvenser av dessa. Här kommer du även att lära dig om resurser, energikällor samt fundera kring handelsmönster.

Innehåll

Syfte (varför)

Förutsättningarna för liv på vår jord är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Människors livsvillkor är olika och detta är en viktig kunskap om vi ska kunna ta ansvar för vår jords framtid.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Under denna period kommer vi att använda oss av ett texthäfte om befolkning och migration samt boken "Geografi 2" och "Geografi 3". Du kan även göra anteckningar vid genomgångar samt söka information på internet.

VI har genomgångar, diskussioner och ser filmer i ämnet. Under perioden arbetar du med frågor i texthäftet. Här finns som avslutning några fördjupande frågor om orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar vad kring befolkning och hållbar framtid. Dina svar lämnar du in i slutet av perioden. Du kommer även att repetera och utveckla kunskap om olika begrepp som t.ex. urbanisering, segregering och mångkulturell. 

I ämnet svenska kommer du att få skriva om ett land. Även denna inlämning ligger till grund för bedömning. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Kunskapskrav (bedömning)

I arbetsområdet bedöms :

 

-hur väl du visar dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och på vilket sätt du resonerar kring orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

-hur väl du använder dig av geografiska begrepp

-hur väl du resonerar kring klimatförändringar, olika förklaringar till dessa samt hur väl du reflekterar kring deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

-hur väl du använder dig av kartor och geografiska källor, teorier, metoder och tekniker för att undersöka omvärlden

-hur väl du ser skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

-hur väl du ser sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: