👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem i närmiljön

Skapad 2014-02-26 14:14 i Munkedalsskolan Munkedal
Ekosystem i närmiljön - ängen, stranden och skogen
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Människan är beroende av och påverkar vår miljö. Ju mer kunskap vi får om naturen, desto mer förståelse får vi också för hur vi ska ta hand om vår miljö och göra det så bra som möjligt för allt annat levande på jorden.

Innehåll

Syfte

 

Innehåll (centralt innehåll)

Arbetssätt och arbetsformer

Vi inleder höstterminens första veckor med att arbeta med några ekosystem i vår närmiljö. Du kommer att få:

* läsa litteratur och se på filmer om de olika ekosystemen.* repetera vattnets-/kolets kretslopp och fotosyntesen.* lära dig om allemansrätten, både teoretiskt och praktiskt.* göra utflykter till en strand, skog och äng.* göra egna fältstudier och dokumentera olika iakttagelser med text och bild.* samla olika arter vid respektive ekosystem och ta reda på arternas namn.* beskriva och samtala om olika likheter/skillnader inom de olika ekosystemen genom att jämföra dina egna och andras resultat.* arbeta med orden ekologi, ekosystem, näringskedja, näringsväv, näringspyramid   samt själv göra en näringskedja/näringsväv/kretslopp inom varje ekosystem.* samla allt arbete som du gör till ett kapitel om ekologi - ekosystem, i din egen bok om NO.

Konkretisering av mål samt bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* vad allemansrätten är och ge exempel på vad man får och inte får göra i naturen.

* och förståelse för var orden ekologi, ekosystem, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, producent, konsument  och kretslopp innebär.

* vattnets egenskaper och kretslopp.

* kolets kretslopp.

* hur fotosyntesen fungerar.

* vad som kännetecknar de olika ekosystemen äng, strand och skog.

* känna igen och namnge några olika växter och djur i varje ekosystem.

 

Jag kommer att titta på hur du arbetar och på innehållet i din "Samlingsbok". Jag kommer bedöma din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner i klassrummet samt när vi är på fältexkursion. Bedömningen sker under det dagliga arbetet, men också med hjälp av en sammanfatande bedömningsuppgift.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Ekosystem i närmiljön, år 4

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har grundläggande kunskaper om.......
Du har goda kunskaper om .......
Du har mycket goda kunskaper om ....
Allemansrätten - Människans påverkan på naturen (hållbar utveckling)
Jag kan beskriva och ge några exempel på vad jag får och inte får göra i naturen samt ge någon förklaring till varför.
Jag kan beskriva och ge flera exempel på vad jag får och inte får göra i naturen samt ge några förklaringar varför.
Jag kan på ett mer utvecklat sätt beskriva och ge exempel på vad jag får och inte får göra i naturen. Jag kan ge förklaringar till varför och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Ekosystem i närmiljön och sambandet mellan olika organismer.
Jag kan med visst stöd beskriva några kännetecken i ekosystemen äng strand och skog. Jag kan med en enkel näringskedja eller näringsväv visa på sambandet mellan olika organismer.
Jag kan beskriva några kännetecken i ekosystemen äng, strand och skog. Jag kan med hjälp av en näringskedja och näringsväv visa på sambandet mellan olika organismer och visa på ett kretslopp mellan växter, djur och nedbrytare i naturen.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva flera kännetecken i ekosystemen äng, strand och skog. Jag kan med hjälp av näringskedjor, näringsvävar och näringspyramid mm. visa på sambandet mellan olika organismer. Jag kan också visa på ett kretslopp mellan växt, djur och nedbrytare i naturen och förklara hur de är beroende av varandra.
Vattnets kretslopp och egenskaper.
Jag kan på ett enkelt sätt genom bild, tal och ev. skrift, förklara hur vattnets kretslopp fungerar samt kan enkelt förklara övergången mellan vattens olika former (fast, flytande och gas).
Jag kan genom bild, tal och ev. skrift förklara hur vattnets kretslopp fungerar samt kan förklara övergången mellan vattnets olika former med hjälp av orden fast, flytande och gas.
Jag kan genom bild, tal och ev. skrift ge en utförlig förklaring över hur vattnets kretslopp fungerar samt kan förklara övergången mellan vattnets olika former och använder mig av ord som fast, flytande, gas stelnar, smälter, kondenserar och avdunstar.
Fotosyntesen
Jag kan på ett enkelt sätt genom bild, tal och med ev. vissa stödfrågor förklara hur fotosyntesen fungerar samt genom experiment dra några egna slutsatser (med ev. vissa stödfrågor) för vad ett frö behöver för att gro.
Jag kan genom bild, tal och ev. skrift förklara hur fotosyntesen fungerar samt genom experiment dra egna slutsatser för vad ett frö behöver för att gro.
Jag kan genom bild, tal och ev. skrift ge en utförlig beskrivning hur fotosyntesen fungerar och jag använder mig av ord som: syre, vatten, solenergi, koldioxid, näring, klorofyll och druvsocker. Jag kan genom experiment dra flera egna slutsatser för vad ett frö behöver för att gro.
Artkunskap
Jag känner igen och kan namnge några vanliga växter och djur i ekosystemen äng, strand och skog samt ge ett exempel på hur ett djur/ en växt har anpassat sig efter sin livsmiljö.
Jag känner igen och kan namnge flera vanliga växter och djur i ekosystemen äng, strand och skog samt kan ge några exempel på hur djuren/växten har anpassat sig efter sin livsmiljö.
Jag känner igen och kan namnge många vanliga och mindre vanliga växter och djur i ekosystemen äng, strand och skog samt kan ge flera exempel på hur djuren/växten har anpassat sig efter sin livsmiljö.