Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5A kap 3-5

Skapad 2014-03-12 18:08 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 5 Matematik

Nu ska du få arbeta med kapitlen Decimaltal, Vikt och volym samt Tabeller och diagram.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet utvecklar du dina förmågor i att:

Kapitel 3

 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

 

Kapitel 4

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Kapitel 5

 • använda en tidtabell
 • läsa och förstå linjediagram och cirkeldiagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde

Alla tre kapitlen

 • bedöma rimligheten i dina uppskattningar och svar
 • använda olika strategier vid problemlösning

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen. Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken. Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel. Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med. Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma dina förmågor under lektionerna samt vid provtillfället.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Decimaltalets delar
siffrans betydelse samt orden deci, centi och milli
Du kan skriva tal i decimalform men du är osäker på siffrornas värde.
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas samt kan placera decimaltal på en tallinje.
Du har mycket goda kunskaper kring siffrors värde samt använder dig av dem i din vardag.
Jämföra
storleksordna och placera på tallinje
Kan storleksordna enkla tal tex 0,5 1 och 1,7.
Storleksordna tal som består av heltal och tiondelar.
Storleksordna tal som består av heltal, tiondelar och hundradelar
Räknesätten
addera och subtrahera decimaltal
Du visar osäkerhet i att addera och subtrahera decimaltal.
Du kan addera och subtrahera decimaltal och det blir oftast rätt.
Du är helt säker på att räkna decimaltal i addition och subtraktion.

Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikt
Kan storleksordna enheterna kilogram, hektogram och gram och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex kg=kilogram.
Kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram. Kan växla mellan enheterna.
Använder viktenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna.
Volym
Kan storleksordna enheterna liter, deciliter och centiliter och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex dl=deciliter.
Kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. Kan växla mellan enheterna.
Använder volymenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna även när det blir decimaltal.

Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
Kan med viss säkerhet läsa av tidtabeller, stapel-, linje- och cirkeldiagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka enklare tabeller och diagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka flera tabeller och diagram och dra slutsatser utifrån dessa.
Medelvärde
Du förstår vad medelvärde används till och förstår till viss del hur det räknas fram.
Du kan räkna ut enklare medelvärden.
Kan tydligt med mattespråk visa hur man räknar ut medelvärdet och räkna ut olika medelvärden.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rimlighet
Du ska kunna göra uppskattning av tal samt med hjälp av den avgöra om ditt svar är rimligt.
Du kan med hjälp uppskatta tal samt se om svaret är rimligt.
Du kan uppskatta tal, samt med hjälp av uppskattningen avgöra om ditt svar är rimligt.
Du är säker på att uppskatta tal och bedöma rimlighet.
Välja räknesätt
Du ska kunna välja lämpligt räknesätt samt kunna räkna ut tal med flera uträkningar.
Du kan ibland välja rätt räknesätt, du tycker det är svårt att räkna ut tal som kräver flera uträkningar.
Du kan oftast välja lämpligt räknesätt samt kan räkna ut tal med flera uträkningar.
Du är säker på att välja lämpligt räknesätt samt räkna ut tal med flera uträkningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: