Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Matspjälkning, matens sammansättning, andning och blodomloppet

Skapad 2014-03-16 16:56 i Freinetskolan Hugin Freinet
Detta område kommer behandla hur kroppen fungerar då det gäller matspjälkningssystemet, andningen och blodomloppet.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Människokroppen är fantastisk, men hur fungerar och samverkar alla kroppens viktiga system?

Innehåll

Mål

Syftet är att du ska få kunskap om olika organ och hur de samverkar samt hur födoämnen är uppbyggda, bryts ner och används.

Arbetets innehåll

Du ska:

 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen och hur födan bryts ned
 • genomföra undersökningar och dokumentera dina resultat
 • känna till fotosyntesens betydelse för vår föda
 • känna till hur kolhydrater är uppbyggda och vilken funktion de har i kroppen
 • känna till hur fetter är uppbyggda samt skillnader mellan olika fetter
 • känna till hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de kan ha i kroppen
 • känna till några olika vitaminer och mineraler samt deras funktion
 • kunna redogöra för blodets funktion samt hur cirkulationssystemet fungerar
 • kunna redogöra för hur andningssystemet fungerar
 • känna till hur vårt immunsystem fungerar

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

 • ha gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • genomföra och dokumentera undersökningar
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • ha ett skriftligt prov

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning utgår ifrån:

 • ditt resonemang vid varje lektionstillfälle
 • hur du genomför undersökningar och tolkar resultat
 • dina svar på provfrågorna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9

Matriser

Bi Ke
Andning, blodomloppet, matspjälkning och matens sammansättning

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begrepp och teorier
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
Se kommentar
Du kan redogöra för vissa av kroppens funktioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Resonemang
Se kommentar
Du lyssnar och medverkar i diskussionen.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Undersökningar
Instruktioner
Se kommentar
Du medverkar vid undersökningar.
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner med lite stöd.
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner helt utan hjälp.
Undersökningar
Utrustning och utförande
Se kommentar
Eleven använder vissa delar av utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, riktigt och effektivt sätt.
Undersökningar
Dokumentation
Se kommentar
Du lämnar in någon form av skriftlig dokumentation av undersökningen.
Du för enkla anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt försöker dra slutsatser.
Du för utvecklade anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt drar motiverade slutsatser.
Du för välutvecklade anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt drar väl motiverade slutsatser .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: