👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik VT-14

Skapad 2014-03-20 10:54 i Sävar skola Umeå
Pedagogisk planering och matris för några veckors arbete med dikter i årskurs 9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr).

Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

Innehåll

Innehåll - fakta och exempel

Diktanalys

Yta - vad ser du? Vad "handlar" dikten om?
Djup - Vad tolkar du? Vad är grundtanken? Vad handlar detta om egentligen? Budskap? tydliga, "mellan raderna" och/eller dolda. 
Symboler, liknelser, metaforer och andra stilfigurer. Läs mer om litterära termer här.

 • Finns det ett "jag” i dikten?
 • Finns det något händelseförlopp beskrivet i dikten? Vilket?
 • Vilken miljö är det som beskrivs? Inre/Yttre
 • Finns det några återkommande nyckelord i dikten? Vilka?
 • Vilka associationer får du av nyckelorden?
 • Vilken stämning förmedlar dikten?
 • Vad tror du författaren vill säga med sin dikt?
 • Finns det något du inte förstår?

Hur är dikten indelad i strofer och rader? Är den rimmad och i så fall hur? Vad tycker du om den och varför tycker du så?

Diktskrivande

Femrading

Rad 1: Skriv ett ord som är en sak, en person, en företeelse, en plats eller liknande.
Rad 2: Skriv två ord som beskriver ordet på första raden.
Rad 3: Skriv tre ord som talar om något som händer, något man kan göra med den eller det du har skrivit om på den första raden.
Rad 4: Skriv fyra ord som beskriver en känsla inför ordet på den första raden.
Rad 5: Skriv ett enda ord som avslutar det du har skrivit, summerar - gärna överraskande. Du kan också välja att bara upprepa det första ordet igen.

Spaghetti
Messy, spicy
Slurping, sliding, falling
Between my plate and mouth
Delicious

Cindy Barden

Från prosa till dikt

Gör om dessa prosarader till små dikter. Du får göra precis vad du vill med dem: Lägg till ord och meningar, ta bort ord, kasta om orden och experimentera med radbrytningen.

a) Jag hade ingenting att göra och tittade ut. Genom fönstret såg jag en främling.
b) Jag gick snabbt vidare. Vågorna spolade bort mina fotspår.
c) Sprickorna i asfalten påminde mig om sprickorna i dig. Först nu har jag förstått att du inte alls är så perfekt som jag trott. 
d) Den vackraste dagen var den då jag mötte dig/upptäckte att...

Haiku

Haikun är en dikt som kommer från Japan. En klassisk haiku ska handla om något årstidstypiskt och avslutas med något oväntat eller tankeväckande. 

Den innehåller tre rader. Första raden har fem stavelser, andra sju och tredje fem.

Så här kan det se ut:

Köper tuffa jeans
skrider sakta gatan fram
stan är min idag

Kenneth Stahre

Tanka

Tankadikterna kommer också från Japan. De är längre
än haikudikter.

Tanka består av fem rader. Antal stavelser per rad är
fem, sju, fem, sju, sju.

Under lektionen
kikande längtansfullt ut
den smärta kroppen
dansande bort till fönstret
fladdrande blus, huden mjuk

Seiichi Oikawa

Figurdikt

En figurdikt är speciell, eftersom den inte är skriven som versrader. En figurdikt som handlar om kärlek kan se ut som ett hjärta, en som handlar om en orm kan se ut som en orm etc. Titta på ett exempel här!

Fri dikt

Dikter kan också var helt utan styrd form. Då får du själv bestämma hur långa raderna ska vara, ifall den ska vara rimmad eller inte och hur många strofer det ska vara. Kanske skriver du en sångtext?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Uppgifter

Matriser

Sv
SVENSKA Lgr11 7-9

E
C
A
FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • Sv
Uttrycker dig oftast klart och tydligt. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt med ett varierat språk. Använder ord och begrepp kopplade till ämnet och använder dem även i andra situationer. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara/ argumentera Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt, varierat och precist. Använder ditt ordförråd inom både bekanta och nya ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
KOMMUNICERA I SAMTAL
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog. Det här kommer du att kunna visa under lektionstillfällen när vi pratar om dikterna.
 • Sv
Visar vilja att delta i samtal, i både välbekanta och nya situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor.
Inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Anpassar samtalet utifrån situationen. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor samt följdfrågor med relevant innehåll för att driva samtalet vidare.
Bedöma innehåll
Samtala, tolka och lämna omdömen om dikterna
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Återger relativt självständigt innehållet i olika texter. Kan med viss hjälp berätta och förklara budskapet i olika texter. Gör jämförelser, ser enkla skillnader och likheter mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Återger, beskriver och kommenterar innehållet i olika texter. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte i olika texter. Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser.
Återger och beskriver på ett tydligt sätt och kommenterar innehållet i olika texter. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte i olika texter. Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser. Förklarar och motiverar sina slutsatser.
Kommentera budskap
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter. Det här kommer du att kunna visa på lektionerna när ni diskuterar dikter, och i din inlämningsuppgift.
Reflekterar kring det lästa och visar på egna tankar och åsikter kring detta. Kopplar det lästa till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring det lästa och argumenterar för den egna åsikten.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det lästa genom att referera till egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det lästa i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Språkriktighet
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, styckeindelning, stavning, meningsbyggnad, röd tråd i tal och skrift
 • Sv
 • Sv
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi.
Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem.
Använder ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation.
Verket och dess uppkomst
Hur du kopplar dikten till författarens liv och tiden då den skrevs.
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Sv
Historia 7-9

Kunskapskrav i historia.

E
C
A
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Sv
Kunskapskrav Engelska årskurs 9

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

E
C
A
Hörförståelse
Hur väl du förstår talad engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och in-struktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Hur väl du förstår skriven engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och in-struktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att förstå
Hur du gör för att förstå, till exempel genom att gissa ett ords betydelse utifrån sammanhanget.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda källor
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
Till exempel genom att korrigera ordval och grammatik.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
Hur du samtalar på engelska.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
Samtalsliknande skriftlig kommunikation, till exempel i e-post, twittrande, chattar och så vidare.
 • En  7-9
 • En  7-9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Problemlösning
Hur du tar dig runt problem när du till exempel inte kan ett visst ord. Problem kan lösas via omformuleringar eller frågor.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia
Din kunskap om livet i engelsktalande länder och där engelska änvänds.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.