Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys

Skapad 2014-05-14 10:40 i Duveds skola Åre
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera noveller från olika medier. Att urskilja novellens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Grundskola 8 – 9 Svenska
En novell är mer koncentrerad än en roman. Den handlar om ett fåtal personer och handlingen utspelas under en begränsad tid.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (LGR11)

Undervisning

Läsa och analysera noveller. Vi använder oss av problembaserade frågor där novellens huvudkaraktär ställs i centrum. Frågorna är av typen "Hur hamnade personen i problemsituationen?" "Vad är det för stämning i novellen?" Vi utgår från "Svenska direkt 9", men även "Fixa Texten 2" och uppkopierat material (kopplat till "Svenska Direkt 8").

Analys görs främst muntligt i mindre grupper, vissa egna anteckningar och svar på frågor ska dock skrivas ner och lämnas in.

Vi diskutera vad som karaktäriserar texttypen novell. Vi jämför med filmens dramaturgi och berättargrepp. 

 

Novellreceptet:

Texten är kort.
Den är koncentrerad till en händelse - ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv.
Antalet personer är litet.
Miljön beskrivs kortfattat.
Den utspelas under kort tid.
Det förekommer ofta parallellhandling och sk klipp inspirerade från filmen.
Det är vanligt med inre monolog, d v s att läsaren får följa en persons tankar.
Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning.
Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också öppna slut där läsaren själv får räkna ut hur det slutar.

 

Berättargrepp

 • Författaren är den objektive åskådaren
 • Författaren väljer jag-perspektivet
 • Snabba tillbakablickar förekommer
 • Dialoger kan föra handlingen vidare
  eller karaktärisera personer

 

Dramaturgisk kurva

Självbedömning

Du ska själv efter varje lektionen kommentera din egen arbetsinsats, genom att skriva kort vad du gjort och ge exempel på budskap, egna slutsatser och analys av textens innehåll och form.

När vi är helt färdiga med arbetsmomentet är det sedan dags att fylla i matrisen och göra en sammanfattande kommentar om din egna kunskapsnivå. 

Lycka till!

Fortsättning till hösten

Vi kommer att starta nians hösttermin med att skriva novell.

Sedan fortsätter vi med filmanalys, utifrån den dramaturgiska kurvan.

Uppgifter

 • Tolka text och läsa mellan raderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novellanalys samt novellskrivande 7 – 9

Novellreceptet

E
C
A
Novellanalys
Förståelse Argument Analysförmåga
Visar att hon/han har förstått innehållet i den lästa texten. Visar förståelsen genom att svara på frågorna.
Drar slutsatser som har stöd i texten samt kommenterar dessa.
Drar slutsatser som har gott stöd i texten samt analyserar dessa. Kopplar texten till egna erfarenheter och/eller generella frågeställningar.
Kan utläsa tydliga budskap.
Kan utläsa budskap som skrivs "mellan raderna".
Kan utläsa budskap som skrivs "mellan raderna" samt ev. dolda budskap.
Återberättar och reflekterar över innehåll och form.
Gör enkla analyser av innehåll och form.
Analyserar innehåll och form på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: