Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Antiken

Skapad 2014-05-19 12:47 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Historia

Arbetsområde:

Antiken

Syfte:

Centralt innehåll:

Ämne: ( Elevdel )

Arbetsområde:

Under den här kursen tar vi reda på när människan lärde sig att bli jordbrukare och bilda byar, städer och riken.
Först allmänna studier fram till greker och romare som vi sen fördjupar oss i.

Konkreta mål:

- Du ska kunna förstå hur och varför människan, från att ha varit nomad och jägare, bli bofast och jordbrukare,

- hur samhället utvecklades med bla samhällsklasser och skriftspråket,

- känna till lite om Egyptens och Greklands allmänna historia,

- känna till det romerska rikets allmänna historia + en fördjupning i en typisk romersk företeelse,

- och kunna göra vissa kopplingar från antiken till dagens moderna samhälle

Bedömning:

I prov och fördjupning ska det klart framgå att du uppfyller de konkreta målen.

Undervisning:

Första delen samlar vi fakta om antiken (läsning, film, internet) och gör ett faktaprov. Detta för att det ska bli lättare för er att jobba med fördjupningen.
I fördjupningen ska ni jobba med romarriket och bl a jämföra samhällsklasser och kvinnors roll med det moderna samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

SO
Bedömningsmatris SO "The Big Five"

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1. Begreppslig förmåga
Du använder inga ämnesspecifika begrepp eller använder dem felaktigt.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
2. Analysförmåga
Du har inte visat att du kan göra jämförelser/analyser och påvisa samband. Du beskriver inte orsaker och konsekvenser.
Du gör någon eller några jämförelser/analyser.
Du gör några relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men klart sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser. Du visar också att du kan växla mellan olika perspektiv och att du kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.
3. Förmåga att hantera information
Du behöver hjälp med att hitta rätt typ av information. Du behöver också hjälp med att bearbeta information och att veta skillnaden mellan fakta och värderingar. Du behöver hjälp att söka information från olika källor.
Du kan hitta enklare fakta i olika typer av källmaterial. Du använder och bearbetar information från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdera den information som passar till uppgiften. Du använder också flera olika källor och granskar dem på ett kritiskt sätt.
Du visar stor förmåga att leta upp, välja ut och kritiskt granska och värdera det material som passar bäst till ditt arbete. Du undersöker och jämför olika källor.
4. Kommunikativ förmåga
Du har inte visat att du kan uttrycka några egna ståndpunkter eller åsikter.
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett mer djupgående sätt. Du framför och bemöter argument och kan på ett bemöta och resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.
5. Metakognitiv förmåga
Du behöver hjälp med att resonera och reflektera kring ämnets orsaker, konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger inte läsaren tillräcklig förståelse för ämnet.
Du resonerar och reflekterar något kring ämnets orsaker konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.
Du har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta genom att de tankar du för fram underbyggs med hjälp av fakta. Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.
Du har mycket god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta med ett ett tydligt logiskt tankemönster. De tankar du för fram underbyggs helt av faktatexten. Fakta och slutsatser ger läsaren en stor förståelse för ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: