Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa år 5

Skapad 2014-06-17 14:21 i Hannaskolan Grundskolor
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi läser även dikter, recept, innehållsförteckningar, register och många andra typer av texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi läser även annonser, lästal i matematiken, recept, innehållsförteckningar, instruktioner och många andra typer av texter.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • få möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen,
 • utveckla ditt intresse för att läsa,
 • utveckla kunskaper om olika former av sakprosa och skönlitteratur så som, reklamtexter, artiklar och förklarande texter.
 • ges möjligheter att utveckla dina kunskaper om det svenska språket.
 • träna på olika lässtrategier för upplevelseläsning och för användning av sakprosa,
 • utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden,
 • utveckla din förmåga att strukturera din läsning av sakprosa/faktatexter för att minnas och förstå dess innehåll.
 • möta texter med ett källkritiskt förhållningssätt och försöka se om texter har tendens/syfte att få oss att tänka eller känna i enlighet med avsändarens önskan.

Arbetssätt

 • Samtala i mindre grupp och i stor grupp om innehåll i texter vi läser tyst eller högt.
 • Läsa högt för mindre och större grupp. Träna på att läsa med flyt och inlevelse.
 • Du ska få öva på olika lässtrategier och lästekniker så att du kan förstå och tolka texter (läsa mellan raderna) och hitta svar på frågor om texten mm.
 • Du träna på att hitta böcker som intresserar och fångar dig.
 • Du ska få möta olika texter tillsammans med lärare och kamrater och samtala om typiska textdrag.
 • Träna på att förstå vad ord betyder med hjälp av av lässtrategier eller ex ordlista.
 • Måla/illustrera det vi läser eller koppla texter till andra estetiska uttryck.
 • Du ska få läsa böcker ur olika genrer som utmanar dig på olika sätt.
 • Läsa tyst för att få upp läshastighet och ökad förståelse.
 • Gå till biblioteket med klassen eller på egen hand.
 • Skriva enkel bokrecension/textanalys.
 • Jobba med källkritik genom att ta reda på avsändaren och fundera på dess syfte. 

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper genom att aktivt delta i de olika samtalen vi har om texter.
 • Du ska kunna visa att du hittar i en ordlista på ett effektivt sätt.
 • Du ska skriftligt visa dina kunskaper i en läslogg, i arbetsböcker eller vid särskilda läsprojekt ex kunna skriva bokanalys och/eller recension.
 • Du ska kunna illustrera eller koppla dina eller andras texter med andra estetiska uttryck så man ser att det förstärker eller förklarar textens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: