Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, decimaltal, år 6, ht 16

Skapad 2014-08-12 13:04 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Nu kan vi en hel del om decimaltal men kommer nu att fördjupa oss yterligare. Detta gör vi genom att bland annat träna på storleksordna decimaltal, multiplicera och dividera med decimaltal.

Innehåll

Mål

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • vad som menas med ett decimaltal
 • ordna decimaltal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division 

Du ska även kunna läsa och sätta olika typer av decimaltal i storleksordning och känns till följande ord:

 • hel tal
 • decimaltal
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel
 • decimal
 • decimaltecken

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetets innehåll

 Du kommer att lära dig olika strategier att räkna med decimaltal samt att läsa decimaltal ner till tusendelar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att räkna i din bok under lektionstid. Kapitlet avslutas med en diagnos. Vi komme räven under terminens gång att ha ett prov där delar av detta kaptiel kommer att vara med.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du uppnår målen til temat. Du kommer att bedömas dels utifrån din diganos men även under lektionstid där du kan resonera lite friare. Resultat från provet kommer till viss del att vara underlag för din bedömning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser

Ma
Decimaltal år 6

Centralt innehåll

 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Postionssystemet
Positionssystemet för tal i decimalform
Du kan till viss del sätta ut ett decimailtal på rätt ställe på tallinje
Du kan huvudsakligen sätta ut ett decimailtal på rätt ställe på en tallinje
Du kan med stor säkerhet sätta ut ett decimailtal på rätt sätlle på en tallinje
Användning av decimaltal
Tal i decimalform och dess användningsområden i vardagliga situationer
Du kan till viss del använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan huvudsakligen använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan med stor säkerhet använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Algoritmer, multiplikation
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Algorimter, division
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom division med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom division med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom division med decimaltal
Facktermer
Hur stor utsträckning du kan och förstår facktermer som hör till "decimaltal"
Du använder till viss del de korrekta facktermerna tillhörande "decimaltal" och kan till viss del dess betydelse
Du använder i huvudsak de korrekta facktermerna tillhörande "decimaltal" och förstår i huvudsak dess betydelse
Du använder med säkerhet de korrekta termerna tillhörande "decimaltal" och förstår dess betydelse

Ma
MA-syften matris

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om resultatets rimlighet samt kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan ibland och till viss del bedöma löningarnas rimlighet. Kan ibland bidra till att ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan relativt väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ge förslag på alternativa tillvägaggångsätt.
Kan ofta och väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ofta ge ett eller flera förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla resonemang om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matemaitska begreppp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett realtivt väl fungerande sätt. Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen realterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett väl fungerande sätt. Kan föra väl utvecklade matematiska resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för at gra beräkningar
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat
Väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med gott resultat
Använder ändamålsenliga matematiska metoder med mycket god anpassning till sammanhanget och gör utvecklade beräkningar med gott resultat

Skriftlig redogörning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftiligt redogöra för matematiska tillvägagångssätt
Beskriver tillvägaggångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget.
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenlkigt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenkligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med mycket gott resultat

Muntlig aktivitet

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matemasitksa argument på ett sätt som till viss del för resonemang framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa fråror och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemagnen framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att sätlla frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller bredder dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: