Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, Koordinatsystem och lägesmått, år 6, ht 16

Skapad 2014-08-12 14:06 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Matematik

Nu ska vi äntligen börja räkna med bokstäver! Vi kommer att börja med koordinatsystem och lägesmått (koordinatsystem används när man ritar grafer). Vi kommer även börjar arbeta med medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Mål

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • beskriva vad ett koorinationssystem är
 • avläsa koordinationer och skriva koordintioner för punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmått typvärde, median och medelvärde

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetets innehåll

Detta kapitel kommer att innehålla en del nya ord som du ska lära dig och kunna använda och de är:

 • koordinatsystem
 • korrdiant
 • punkt
 • x-axel
 • y-axel
 • origo
 • rät linje
 • propotionella samband
 • typvärde
 • median
 • omedelvärde

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med detta genom att dels räkna i matematikboken men även en del praktiskt.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas under hela arbetet med detta kapitel men även genom diagnoser och ett prov under terminens gång.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

Ma
Ma, koordinatsystem och lägesmått

E
C
A
Propotionalitet
Bedömning av kunskaper om samband av proportionalitet och samband med procent
 • Ma  4-6
Du kan till viss del lösa uppgifter om proportionalitet och se sambanden med procent.
Du kan förhållandesvis väl lösa uppgifter om proportionalitet och se sambanden med procent.
Du kan med säkerhet lösa uppgifter om proportionalitet och se sambanden med procent.
Ordkunskap
Bedömning av hur väl du kan och använder facktermerna till ämnet
Du kan till viss del använda lämpliga facktermer
Du använder till stor del lämpliga facktermer
Du använder facktermer på ett bra och ändamålsenligt sätt
Grafer
Bedömning av dina kunskaper av grafer
 • Ma  4-6
Du kan till viss del rita och tolka grafer med olika uttryck av proportionella samband i enkla undersökningar
Du kan i huvusak rita och tolka grafer med olika uttryck av proportionella samband i enkla undersökningar
Du kan med säkerhet rita och tolka grafer med olika uttryck av proportionella samband i enkla undersökningar
Koordinatsystem
Bedömning av dina kunskaper av kordinatsystem
 • Ma  4-6
Du kan till viss del rita och läsa av koordinatsystem och har till viss del strategier för gradering av koordinataxlar
Du kan till viss del rita och läsa av koordinatsystem och har till viss del strategier för gradering av koordinataxlar
Du kan med säkerhet rita och läsa av koordinatsystem och har tydliga strategier för gradering av koordinataxlar
Lägesmått
Bedömning av ditt användande och förståelse av facktermer
Du kan några lägesmått och vet hur man använder sig av dem
Du kan flera lägesmått och vet hur man använder dem
Du kan alla lägesmåtten till detta kapitel och vet hur man anänvder dem

Ma
MA-syften matris

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om resultatets rimlighet samt kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan ibland och till viss del bedöma löningarnas rimlighet. Kan ibland bidra till att ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan relativt väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ge förslag på alternativa tillvägaggångsätt.
Kan ofta och väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ofta ge ett eller flera förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla resonemang om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matemaitska begreppp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett realtivt väl fungerande sätt. Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen realterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett väl fungerande sätt. Kan föra väl utvecklade matematiska resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för at gra beräkningar
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat
Väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med gott resultat
Använder ändamålsenliga matematiska metoder med mycket god anpassning till sammanhanget och gör utvecklade beräkningar med gott resultat

Skriftlig redogörning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftiligt redogöra för matematiska tillvägagångssätt
Beskriver tillvägaggångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget.
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenlkigt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenkligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med mycket gott resultat

Muntlig aktivitet

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matemasitksa argument på ett sätt som till viss del för resonemang framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa fråror och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemagnen framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att sätlla frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller bredder dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: