Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, finska (modersmål) åk2

Skapad 2014-08-13 16:11 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 Modersmål

Läsa, skriva, lyssna och tala. Varför inte sjunga, leka eller spela teater? Möjligheterna att använda språket är oändliga! Genom modersmål undervisningen kommer eleven att kunna utveckla sina kunskaper i finska.

Innehåll

Ämnets syfte

Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra. Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, skolspråket, är en förutsättning för lärandet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.Det ger också möjligheten för barnet att aktivt kunna delta och påverka i samhället. 

I vår skola har eleverna varierande språkbakgrund och färdigheterna i skolspråket, finskan, kan vara mycket varierande inom samma årskurs. Det är väsentligt att all undervisning i skolan beaktar denna språkliga variation i syfte att stödja och stärka alla elevers språkliga identitet och färdighet att använda skolspråket.


Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att jobba runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Konkretiserade mål

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Årskurs 2: Hauska matka Lukukirja och Matkaopas -böcker för läs- och skrivträning.
 • Sagor, berättelser, ramsor och sånger.
 • Läsa böcker på finska.
 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.
 • Diskussioner.
 • Korta skrivuppgifter.
 • Högläsning.
 • Drama och spela teater.
 • Användning av datorer.

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:
 • Högläsning.
 • Skrivuppgifter.
 • Elevens arbete under lektionen.
 • Diagnoser.

Matriser

Ml
Läsårsplanering & bedömning, finska (modersmål) åk2

Läsa och skriva

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att läsa: ord, mening, berättelse
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
- läser ganska bra, fastnar ibland. - kan förstå enkla texter och berättelser - klarar av längre och svårare ord med hjälp av stavningen.
- kan läsa och förstå det man läst. - kan återberätta det viktigaste innehållet till en annan. - kan svara på frågorna angående det lästa.
- läser redan flytande - kan återberätta det man läst - håller uppe läslusten genom högläsning och tystläsning - kan alfabetisk ordning - kan använda bibliotek.
Att skriva: bokstav, ord, mening, text
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
- skriver enkla ord och bildar meningar - kan skriva en kort berättelse, men behöver hjälp med svårare ord
- kan skriva en enkel berättelse - vet att meningen börjas med stor bokstav och avslutas med punkt, utropstecken eller frågetecken
- befäster handskriften, textade bokstäver - kan övergå till skrivstilsbokstäver - kan skriva en berättelse som har början, innehåll och slut - kan skriva fullständiga meningar

Tala och lyssna

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Uttal och berättande
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
- uttrycker sig muntligt så att man blir förstådd - berättar om en bild eller foto
- uttrycker sig muntligt även i mer kompliserade situationer - kan återberätta enkla berättelser
- vågar uttrycka sig muntligt, både spontant och förberett - berättar och återger berättelser sammanhängande
Att lyssna
 • Sv  1-3
- lyssnar utan att avbryta - kan följa en enkel och tydlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - förstår en muntlig och en enkel skriftlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - lyssnar på de andra och deltar i samtal - kan följa både skriftliga och muntliga instruktioner

Kultur och traditioner

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Traditioner och högtider
 • Ml  1-3
- kan nämna några finska traditioner eller högtider
- kan nämna några finska högtider och vet varför dagen uppmärksammas. Ex. Självständighetsdagen.
- kan några finska traditioner och högtider och kan berätta varför och på vilket sätt vissa dagar firas
Lekar och musik
 • Ml  1-3
- kan några enkla lekar och sånger
- kan sjunga några sånger och vet några lekar på finska
- har ett rik förråd med olika lekar och sånger på finska.
Litteratur
- har ännu inte hittat motivationen att läsa aktivt - har läst några barnböcker
- läser böcker, men behöver hjälp för att komma igång - har läst flera barnböcker - kan använda bibliotek
- är en motiverad och aktiv läsare som själv kan skaffa sig lämplig och intressant litteratur - har läst flera barnböcker och läser på ett mångsidigt sätt - kan samtala om litteratur och har därmed lärt sig att använda begrepp som huvudperson, plats, tid, tema och handling - kan använda litteraturen som inspirationskälla för sitt skrivande och för sina muntliga prestationer - kan använda bibliotek
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: