Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen år 4 (2014)

Skapad 2014-08-13 16:49 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 4A, kapitel 1-4 Mattespanarna 4B, kapitel 5
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer under höstterminen arbeta med kapitel 5 i Mattespanarna 4B samt kapitel 1-4 i Mattespanarna 4A. Vi kommer arbeta med områden som "Tabeller och diagram", "Om tal", "Addition och subtraktion", "Geometri" samt "Tid och längd".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Tabeller och diagram bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och göra ett stapeldiagram.
 • Lösa problem med hjälp av tabeller och diagram. 
 • Göra undersökningar.
 • Kunna följande begrepp: Stapeldiagram, axel, lodrät, vågrät.

 

I arbetsområdet Om tal bedöms din förmåga att:

 • Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem i talområdet 0-10 000.
 • Förstå och använda begreppen hälften och dubbelt.
 • Om talserier och talmönster.
 • Läsa av en tallinje.
 • Storleksordna tal inom talområdet.
 • Använda metoder för att beräkna hälften och dubbelt.


I arbetsområdet Addition och subtraktion bedöms din förmåga att:

 • Generaliseringar, dvs. att upptäcka likheter.
 • Förenkla uppgifter t.ex. genom att söka tiokamrater.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Förstå begreppen term, summa och differens.
 • Se hur addition och subtraktion hör ihop.
 • Använda algoritmräkning med och utan tiotalsövergång.


I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • Förstå begreppen linje, sträcka, punkt, hörn, sida, diameter och radie.
 • Förstå och se egenskaper, likheter och skillnader på geometriska figurer som rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och månghörning.
 • Kunna beräkna omkretsen på kvadrat, rektangel och månghörning. 


I arbetsområdet Tid och längd bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och växla mellan analog och digital tid.
 • Räkna ut tidsskillnader.
 • Uppskatta ungefär hur lång 1 meter (m), 1 decimeter (dm), 1 centimeter (cm) och 1 millimeter (mm) är och kunna visa det på en linjal eller ett måttband.
 • Göra enkla växlingar mellan längdenheterna. 
 • Rita sträckor utifrån givna längder.
 • Se sambanden mellan de olika tidsenheterna.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av och gör ett diagram.
Eleven svarar på frågor utifrån ett enkelt diagram. Ex. Vilket djur är lättast?
Eleven svarar på frågor utifrån ett mer avancerat diagram som t.ex. visar minst två funktioner i samma stapel. Ex. Sidan 134, uppgift 29.
Eleven gör en tabell och ett diagram färdigt när det saknas en del information och där slutsatser behöver dras för att få fram alla uppgifter.
Eleven ritar en tabell eller ett stapeldiagram.
Eleven ritar ett korrekt stapeldiagram utifrån en tabell. Ex. Rita ett stapeldiagram över Max tärningskast.
Eleven ritar en tabell och lägger in 3 fel i tabellen. Ex. Sidan 132, uppgift 26.
Eleven ritar anpassade diagram. Ex. Diagram utifrån avrundade tal eller med s.k. dragspel.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar utifrån fakta i en tabell eller ett diagram.
Eleven gör enkla beräkningar utifrån fakta i ett diagram. Ex. Hur många fler bilar fanns av det vanligaste bilmärket jämfört med det ovanligaste?
Eleven beräknar värden med hjälp av fakta givet i en tabell. Ex. Sidan 133, uppgift 28.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Hitta 3 fel mellan tabellen och diagrammet.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämplig skala till axlarna. Eleven kan till viss del bedöma rimlighet.
Eleven förstår hur ett diagram är ritat, kan besvara tillhörande frågor och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Sidan 133, uppgift 27.
Eleven gör lämpliga avrundningar och väljer därefter skala till axlarna. Eleven kan också motivera rimligheten i sina lösningar. Ex. Avrunda till närmaste hundratal km och gör ett diagram över flodernas längd.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt och val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker beskriva en egen lösning samt se likheter och skillnader. Ex. Gör en tabell och lägg in 3 fel. Låt en klasskompis jämföra med diagrammet och hitta dina fel.
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Betty vill ha en månadspeng som placerar henne mellan andra och tredje plats. Hur mycket skulle hon vilja ha?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Skriv 3 frågor som du kan svara på utifrån diagrammet. Byt sedan frågor med en kompis.

Ma
Om tal

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven storleksordnar tal inom talområdet
Eleven sätter tal i rätt storleksordning.
Eleven hittar metoder för att läsa av positionssystemet på ett effektivt sätt, t.ex. att 10 100 är större än 10 099 genom att titta på hundratalssiffran.
Eleven läser av en tallinje.
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje.
Eleven förstår hur tal är uppbyggda med positionssystemet.
Eleven läser av ett tal och kan benämna siffrornas värde beroende på placering. Ex. I talet 4 392 är siffran 3 värd 300.
Eleven inser betydelsen av de olika platserna och använder detta för att skapa olika tal. Ex. Använd siffrorna 3, 5, 7, 2 och gör talet närmast 2 400.
Eleven använder platsvärdena för att t.ex. lösa talgåtor.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med begreppen hälften och dubbelt.
Eleven behärskar en metod för enklare beräkningar av hälften och dubbelt.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven fortsätter på ett givet talmönster med ytterligare tal samt konstruerar ett eget talmönster av enklare slag. Ex. 1, 4, 7, 10
Eleven kan även beskriva hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven kan konstruera och beskrivna egna talmönster av mer komplicerat slag. Ex. 1, 3, 7, 13.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven läser av och löser enklare problem. Ex. Robin har 2 540 kr och köper en bok för 200 kr. Hur mycket har han kvar?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Johan behöver 24 st glas, men de säljs i förpackningar med 5 i varje. Hur många glas måste han köpa?
Eleven läser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten. Ex. Hur många siffror går det åt att skriva talen 1-15?

Följa och föra logiska resonemang, amvända matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader, Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika läsningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften

Ma
Addition och Subtraktion

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74 = 62 + ? ? - 12 = 40
Eleven kan de matematiska begreppen addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ser likheter och kan utnyttja en generalisering.
Med tiotal i ena termen: Att utgå ifrån t.ex. 3 + 6 = 9 och utnyttja det i 33 + 6 genom att addera 30 till 9.
Med tiotal eller hundratal i båda termerna: Ex. 66 + 13 = 70 + 9 136 + 123 = 250 + 9
Eleven vet hur addition och subtraktion hör ihop.
Eleven kan göra 2 additioner och 2 subtraktioner utifrån 3 tal. Ex. från talen 15, 25 och 40.
Eleven kan lösa en additionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 635 + 157
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 458 + 479
Med större tal och flera minnessiffror.
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 659 - 478
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 635 - 157
Med större tal och flera minnessiffror.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja lämpligt räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven kan följa enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?

Ma
Geometri

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar.
Eleven benämner rätt figurer och kan rita figurerna, även med bestämda längder. Ex. Rita en rektangel med sidorna 2 cm och 4 cm.
Eleven kan beskriva olika geometriska figurers egenskaper.
Eleven beskriver enkla samband. Ex. En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven beskriver skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt, samt egenskaper. Ex. Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att i kvadraten är alla sidor alltid lika långa.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven mäter längder
Eleven mäter längder i hela enheter, mm, cm, dm och m samt ritar en sträcka med given längd.
Eleven ska förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer.
Eleven beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar. Ex. Sidan på en kvadrat är 4 cm. Hur stor är omkretsen.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd. Ex. En rektangel har omkretsen 14 cm. Ge två förslag på hur den skulle kunna se ut.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor. Ex. Omkretsen av en rektangel är 180 cm. Den ena sidan är 10 cm längre än den andra. Hur långa är sidorna?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven löser enklare problem. Ex. Hur mycket kostar stängslet, om hon behöver 12 meter och det kostar 10 kr per meter.
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Hur många stolpar behövs längs en 20 meter lång kant, om stolparna ska sitta med 2 meters mellanrum?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten. Ex. Hur många kvadrater och trianglar behövs för att fortsätta ett tio meter långt mönster?

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven beskriver enkla samband. Ex. En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven resonerar kring olika lösningar och beskriver mer avancerade samband. Ex. De två motsatta sidorna i en rektangel är alltid lika långa.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?

Ma
Tid och längd

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en analog och en digital klocka.
På analogt sätt.
På två olika digitala sätt.
Eleven ser sambanden mellan längdenheterna.
Med 1 enhet. Ex. 8 m = .....mm 2000 mm = .....m
Med minst 2 enheter. Ex. 2 m 5 dm = .....dm

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ritar en given sträcka med hjälp av linjal.
Med 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 7 cm lång.
Med mer än 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 6 cm och 5 mm lång.
Eleven räknar ut tidsskillnader.
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 10 min? Hur mycket var klockan för 4 h 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h 45 min sedan?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Hur stor är skillnaden mellan 110 cm och 150 cm?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt till exempel med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: