Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2014/2015 Lgr11, årskurs 6

Skapad 2014-08-14 08:26 i x Malmsjö skola Botkyrka
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Centralt innehåll, 1-3, 4-6 eller 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  C 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Arbetssätt och undervisning

Momentet på hösten kommer vara: Tal,  Geometri, Bråk, Statistik och Problemlösning.

Moment på våren kommer vara :Mer om tal, Enheter och skala, Procent, Algebra och Problemlösning.

Vi kommer att utgå från böckerna Matte Direkt Borgen 6A + 6B. Det kommer att innehålla både teori och praktik inom det matematiska området addition, subtraktion, multiplikation och division med och utan decimaler, bråkräkning, area och omkrets, olika diagram, medelvärde, tid, hastighet, skala, vikt och volym, procent, algebra och problemlösning för att ge prov på vardagliga exempel.

Bedömning

Bedömning sker i form av: aktivt deltagande, lärarobservationer, förhör, självskattning och egen reflektion.

Matriser

Ma
Malmsjö skolas planeringsmall Lgr11, årskurs 6

>>>
Ej uppnått kunskapskraven
E
C
A
Tal
Läsa och förstå varför vi använder decimaltal
Har till viss del förståelse för decimaltal
Har förhållandevis god förståelse för decimaltal
Har en välutvecklad förståelse för decimaltal
Ordna decimaltal efter storlek
Kan i huvudsak ordna decimaltal efter storlek.
Ordnar relativt väl decimaltal efter storlek.
Ordnar decimaltal väl efter storlek.
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
Kan enkla metoder som t.ex. mellanled för beräkning av olika tal
Har goda kunskaper i hur man beräknar olika tal med hjälp av mellanled eller uppställning.
Har mycket goda kunskaper i hur man beräknar olika tal och anpassar uträkningarna efter problemet.
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli.
Har till viss del förståelse för enheterna
Har förhållandevis god förståelse för enheterna
Har en välutvecklad förståelse för enheterna
Skriva tal med hela, tiondelar, hundradelar och tusendelar.
Kan i huvudsak skriva tal med hela, tiondelar, hundradelar och tusendelar
Har goda kunskaper för att skriva tal med hela, tiondelar, hundradelar och tusendelar
Har mycket goda kunskaper för att skriva tal med hela, tiondelar, hundradelar och tusendelar
Mer om tal
Läsa och skriva stora tal
Har till viss del förståelse för stora tal
Har förhållandevis god förståelse för stora tal
Har en välutvecklad förståelse för stora tal
Ställa upp och multiplicera heltal t.ex. 32x56, decimaltal t.ex. 4,8x5,4 och multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Kan enkla metoder för beräkning av olika tal
Har goda kunskaper i hur man beräknar olika tal med hjälp av uppställning.
Har mycket goda kunskaper i hur man beräknar olika tal och anpassar uträkningarna efter problemet.
Ställa upp och dividera när det blir decimaltal i svaret och dividera decimaltal med 10 och 100.
Kan enkla metoder för beräkning av olika tal
Har goda kunskaper i hur man beräknar olika tal med hjälp av kort division.
Har mycket goda kunskaper i hur man beräknar olika tal och anpassar uträkningarna efter problemet.
Geometri
Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
Kan i huvudsak räkna ut omkretsen
Har förhållandevis god förståelse för att räkna ut omkretsen
Har en välutvecklad förståelse för att räkna ut omkretsen.
Räkna ut rektangels, kvadratens och triangelns area.
Kan i huvudsak räkna ut arean
Har förhållandevis god förståelse för att räkna ut arean
Har en välutvecklad förståelse för att räkna ut arean
Använda enheterna cm², dm² och m² för area
Har till viss del förståelse för enheterna
Har förhållandevis god förståelse för enheterna
Har en välutvecklad förståelse för enheterna
Enheter och skala
Förstå och använda skala
Har till viss del förståelse för skala
Har förhållandevis god förståelse för skala
Har en välutvecklad förståelse för skala
Kunna räkna med tid
Har till viss del förståelse för att räkna med tid
Har förhållandevis god förståelse för att räkna med tid
Har en välutvecklad förståelse för att räkna med tid
Använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Har till viss del förståelse för enheterna
Har förhållandevis god förståelse för enheterna
Har en välutvecklad förståelse för enheterna
Använda enheterna ton, kg, hg och gram.
Har till viss del förståelse för enheterna
Har förhållandevis god förståelse för enheterna
Har en välutvecklad förståelse för enheterna
Växla mellan olika volym samt viktenheter
Har till viss del förståelse för enheterna
Har förhållandevis god förståelse för enheterna
Har en välutvecklad förståelse för enheterna
Statistik
Kunna läsa av, rita och förstå ett linjediagram, cirkeldiagram och/eller stapeldiagram
Kan de grundläggande begreppen för att läsa av och rita och förstå ett linjediagram, cirkeldiagram och/eller stapeldiagram
Har goda kunskaper för att läsa av och rita och förstå ett linjediagram, cirkeldiagram och/eller stapeldiagram
Har mycket goda kunskaper för att läsa av och rita och förstå ett linjediagram, cirkeldiagram och/eller stapeldiagram och anpassar uträkningarna efter problemet.
Räkna ut medelvärde
Kan de grundläggande begreppen för att räkna ut medelvärde
Har goda kunskaper för att räkna ut medelvärde.
Har mycket goda kunskaper för att räkna ut medelvärde och kan anpassa efter problemet.
Bråk
Kunna läsa och skriva bråk
Har till viss del förståelse för att läsa och skriva bråk
Har förhållandevis god förståelse för att läsa och skriva bråk
Har en välutvecklad förståelse för att läsa och skriva bråk
Kunna jämföra bråk
Kunna skriva olika bråk
Kunna storleksordna bråk
Kunna räkna ut andel med hjälp av bråk
Känna till olika begrepp inom bråkräkning
känna till vad som är täljare och nämnare, bråkform och blandad form.
kunna använda bråkform och blandad form
har en välutvecklad förståelse för hur man använder bråkform och blandad form
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
kan räkna bråk i bråkform med samma nämnare
kan räkna bråk i blandad form med samma nämnare.
Behärskar både bråkform och blandad form med samma nämnare.
Procent
Kunna jämföra bråk och procent
Har till viss del förståelse för att jämföra bråk och procent
Har förhållandevis god förståelse för att jämföra bråk och procent
Har en välutvecklad förståelse för att jämföra bråk och procent
Kunna räkna ut en viss procent av något t.ex. 12% av 150 kr
Kan de grundläggande begreppen för att räkna ut procent av en summa
Har goda kunskaper för att räkna ut procent av en summa
Har mycket goda kunskaper för att räkna ut procent av en summa och kan anpassa efter problemet.
Algebra
Lösa och tolka enkla ekvationer
Har till viss del förståelse för att lösa enkla ekvationer
Har förhållandevis god förståelse för att lösa enkla ekvationer
Har en välutvecklad förståelse för att lösa enkla ekvationer
Förstå likhetstecknets innebörd
Kan de grundläggande begreppen för att förstå likhetstecknets innebörd
Har goda kunskaper för att förstå likhetstecknets innebörd
Har mycket goda kunskaper för att förstå likhetstecknets innebörd och kan anpassa efter problemet.
Problemlösning
Olika metoder för problemlösning
Har till viss del förståelse för hur man inhämtar fakta, kan använda en bild, kan pröva sig fram, leta mönster, arbeta baklänges när man jobbar med problemlösning
Har förhållandevis god förståelse för hur man inhämtar fakta, kan använda en bild, kan pröva sig fram, leta mönster, arbeta baklänges när man jobbar med problemlösning
Har en välutvecklad förståelse förhur man inhämtar fakta, kan använda en bild, kan pröva sig fram, leta mönster, arbeta baklänges när man jobbar med problemlösning
Matematiskt språk
Kunna samtala och föra resonemang kring olika matematiska uppgifter
Kan till viss del samtala och föra resonemang kring tillvägagångssätt och använder sig till viss del av matematiska begrepp
Kan samtala och föra resonemang på ett ändamålsmässigt sätt kring tillvägagångssätt. Använder sig relativt väl av matematiska begrepp.
Kan samtala och föra resonemang på ett ändamålsmässigt och effektivt sätt kring tillvägagångssätt. Använder sig väl av matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: