Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Idrott och hälsa, år 1-3 Väståkra 1-3, Lå 14/15

Skapad 2014-08-15 09:52 i Gammal - Väståkra FTH Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll.

  • Grovmotoriska grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  • Förebyggande av skador.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 
  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  • Allemansrättens grunder.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid lekar, spel och natur- och utevistelser.

 

Undervisning

Du kommer att få arbeta individuellt eller i grupp och få delta i olika lekar, spel och idrotter för att utveckla din rörelseförmåga och din fysiska förmåga - samt vara med och påverka innehållet i följande:

  • Lekar, banor och övningar där de grovmotoriska formerna samt rumsuppfattning tränas.
  • Träning med boll: studsa, kasta och fånga samt spelförståelse.
  • Lekar, med eller utan boll, där vi bland annat tränar samarbete, lär regler och Fair-Play.
  • Rörelser till musik (uppvärmning och danser).
  • Diskutera regler i lekar, varför de finns och vad som händer när man inte följer dem.
  • Diskutera säkerhetsregler och träna genomförande av aktiviteter samt fram- och undanplockning på ett säkert sätt.
  • Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att påverka sin hälsa och förebygga skador.
  • Vattenprovet (simkunnighet) genomförs på badhuset i Trelleborg (år 2 och uppföljning i år 3-6).

Bedömning

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och hälsa, år 1-3, Serresjöskolan Lå 12/13

RÖRA SIG ALLSIDIGT I OLIKA FYSISKA SAMMANHANG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek och spel
Med boll: studsa, kasta och fånga (öga - hand koordination).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelsernaär stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Lek och spel
Spelförståelse
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Begränsat samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Tillfredställande samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven medverkar i hög grad till att leken/spelet når sitt syfte. Förfinat samspel med lagkamrater.
Motorik och rörelse
Motoriska grundformer (springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelsernaär stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Dans och rörelse till musik
Enkla rörelser och danser i takt till musik.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till takt och rytm. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelsernaär stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven anpassar sina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Vattenvana och simning
Balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Vattenprovet (test i simkunnighet).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA FYSISK AKTIVITET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Värdera:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Berättar på ett enkelt sätt vad man har upplevt.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.

GENOMFÖRA OCH ANPASSA UTEVISTELSER OCH FRILUFTSLIV EFTER OLIKA FÖRHÅLLANDEN OCH UTEMILJÖER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering
Enkla karttecken och orientering efter kartor över närmiljön (idrottshallen, skolgården och angränsande villaområde).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighetsbedömningar.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga risker
Regler och fair-play samt säkerhet vid fram- och undanplockning av redskap och material.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Berättar på ett enkelt sätt hur man förebygger skador.Förstår och följer regler.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: