Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Ke,Bi; molekyler, kemiska reaktioner, energikällor, materiens kretslopp – HT 14

Skapad 2014-08-16 17:50 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 6 Kemi Biologi
...

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisning i ämnena kemi, biologi och fysik kommer du att utveckla din förmåga att:

• Använda kunskaper i kemi, biologi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör samband i naturen och i människokroppen.

• Genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi.

 

• Använda kemins, biologins och fysikens begrepp för att beskriva och förklara samband i
    naturen och människokroppen.

Centralt innehåll - Vad?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Partikelmodell för att beskriva materien

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

För att förstå materien och de kemiska processer som sker kommer vi att studera kolets kretslopp i naturen, olika material samt i människokroppen.

 

Olika sätt att beskriva och förklara naturen samt kemins användbarhet och begränsningar

• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv - Periodiska systemet

 

 

Fotosyntes och förbränning

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Naturens mest grundläggande kemiska reaktioner – intar en särställning för livet på jorden. Både kemi och biologi!

Du kommer att få utveckla en medvetenhet om reaktionernas innebörd.

Du kommer att använda kunskaperna i diskussioner om t ex varifrån vi får…

 … maten vi äter.

… brädorna vi bygger med.

… pappret vi skriver på.

… bomullskläderna vi bär.

Förbränning – du kommer att ges möjlighet att förstå att det är liknande reaktioner som pågår i våra celler som i…

… stearinljus…

… bilmotorer…

… komposter…

… d v s det bildas koldioxid och vatten samtidigt som energi frigörs.

Från råvara till produkt och avfall

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Du kommer att få utveckla kunskaper om att:

–        Varje atomslag bara finns i en begränsad mängd

–        Ingenting försvinner

–        Allting sprider sig

Vi kommer att diskutera frågor om hur vi återvinner på:

–        Materialnivå

–        Energinivå

 

Materials egenskaper

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen brännbarhet.

 

Upptäckter inom kemin och aktuella forskningsområden

• Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Vi kommer att diskutera några historiska och nutida upptäckter som har lett fram till utveckling av nya material.

 

Fossila och förnybara bränslen

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Du kommer att få utveckla en förståelse för skillnaden mellan hur olika bränslen påverkar luftens koldioxidhalt och därmed också klimatet.

Biobränslen ger inte någon ökning av koldioxidhalten i luften eftersom de tar upp lika mycket koldioxid när de växer som de avger vid förbränning.

 

 

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

 

 

Energins flöde, olika energikällor och energianvändningen i samhället

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

 

 

Energi förbrukas inte utan omvandlas när den flödar genom eller mellan olika system, t ex batteri och lampa.

 

Du ges möjlighet att utveckla förståelse för att oförstörbarheten och flödet hänger samman.

 

Du kommer att få en orientering om olika energikällor, deras användning samt miljöpåverkan.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

 

Människans beroende av och påverkan på naturen

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Vi kommer att diskutera hur vi använder naturen i form av maten vi äter, pappret vi skriver på, kläderna vi bär samt sjön vi badar i samt vilka miljöproblem detta kan leda till i form av överutnyttjande av naturresurser och minskad biologisk mångfald.

 

 

 

Organismers liv, ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 

Du kommer att få kunskaper om organismers liv, ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia.

 

 

 

Ekosystem och ekologiska samband

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 

Vi kommer att studera ekosystem och organismerna som lever där för att få kunskaper om olika näringskedjor eller näringsvävar.

 

Du kommer att få lära dig vilken betydelse tillgång till ex ljus och vatten och andra delar av den icke levande miljön har för olika organismer.

 

 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6


Fältstudier och experiment

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 

–        Enkla experiment som illustrerar fotosyntes och förbränning

 

 

 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Systematiska undersökningar

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Enkla systematiska undersökningar:

–        Att undersöka olika materials egenskaper

–        Att undersöka olika ämnens egenskaper

Undervisningens innehåll - Hur?

Undervisningens innehåll:

 • Atomer

 • Molekyler

 • Grundämnen

 • Kemiska föreningar

 • Periodiska systemet

 • Repetition av vad luft är.

 • Kemiska reaktioner: fotosyntes

 • De gröna växterna, alger

 • Näringskedjor

 • Bakterier, virus, svampar

 • Fossila och förnybara bränslen

 • Energiprincipen, energiformer

 • Växthuseffekten - klimat

 • Kemiska reaktioner: förbränning – cellandning, kompost, bilmotorn, stearinljus, en brasa.

 • Brandtriangeln

 • Kemisk reaktion: järn som rostar.

 • Jämför: Isberg som smälter är ingen kemisk reaktion.

 • Trästol – från råvara till avfall; kretslopp för ett hållbart samhälle.

 

För att förstå och kunna använda begrepp inom ovan nämnda områden kommer undervisningen att innehålla följande moment:

 • Genomgångar

 • Systematiska undersökningar

 • Samtal och diskussioner

 • Egen faktasökning i läroböcker och i faktaböcker.

 • Filmer som på ett illustrativt sätt ger exempel på och beskriver och förklarar begrepp och samband i naturen och i människokroppen.

 

Målet är att efter arbetsområdet ska du kunna förstå och använda begrepp som rör molekyler, kemiska reaktioner, energikällor och materiens kretslopp:

 

Begrepp molekyler, kemiska reaktioner, energikällor och materiens kretslopp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Atomer

 • Atomkärna

 • Elektroner

 • Molekyler

 • Grundämnen

 • Kemiska föreningar

 • En modell av en atom

 • Periodiska systemet

 • Kemiska reaktioner

 • Fotosyntes

 • Förbränning

 • Cellandning

 • Rost

 • Atmosfär

 • Kväve, syre, koldioxid – luft

 • Väte, syre – vatten

 • Socker – kol, väte, syre

 • Växtceller – djurceller

 • Klorofyll

 • Vakuol

 • Cellvägg

 • Cellkärna med DNA

 • Alger/tång

 • Växtplankton

 • Näringskedja

 • Gröna växter – växtätare – rovdjur

 • Bakterier – virus

 • Svampar: nedbrytare, symbios (samarbete), parasiter

 • Lav: är en svamp och en alg i symbios – utan rötter

 • Fossila bränslen: olja, kol och naturgas.

 • Kärnkraft - uran

 • Förnybara bränslen: sol, vind, vatten, våg och tidvatten, biogas/etanol

 • Energiprincipen

 • Naturligt kretslopp

 • Människans påverkan

 • Växthuseffekten – klimat - medeltemperatur

 • Förbränning: kompost, celler, bilmotor, brasa, stearin.

 • Förmultna

 • Nedbrytare: svampar, maskar, bakterier, tusenfoting, gråsugga.

 • Brännbart material i cellerna – mat – 37 grader

 • Brännbart material för värme och ljus – ved, stearin…

 • Brännbart material för transport: bensin, fotogen, olja…

 • Brandtriangeln: brännbart material, värme, syre

 • Släcka olja som brinner – kväva

 • Ingenting försvinner när du eldar upp något – alla atomer finns kvar, nya ämnen bildas
  och sprider ut sig.

 • Rost/järnoxid – salt – olja/färg

 • Kretslopp från råvara till avfall – trä

----------------------------------------------------------------------------

Bedömning

När det gäller gruppdiskussioner (samtala i par, grupp eller helklass) kommer jag att bedöma om du ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som…

 • … till viss det för samtalet och diskussionen framåt.
 • … för samtalet och diskussionen framåt.
 • … för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar och breddar den.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag kommer att bedöma om du kan söka information i olika källor, till exempel läromedel, faktaböcker och Internet.

 

När det gäller informationens och källorna användbarhet kommer jag att bedöma om du för…

 • … enkla resonemang.
 • … utvecklade resonemang.
 • … välutvecklade resonemang.

 

När det gäller att planera en undersökning som det går att arbeta systematiskt utifrån kommer jag att bedöma om du…

 • … bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • … formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt
      utifrån.
 • … formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Jag kommer att bedöma om du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar efter en given planering.

 

 Jag kommer att bedöma om du kan använda utrustning/mätinstrument på ett säkert sätt och…

 • … ett i huvudsak fungerande sätt.
 • … ändamålsenligt sätt.
 • … ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Jag kommer att bedöma om du kan reflektera över dina egna resultat och jämföra med andras resultat för att resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kommer att bedöma om dina resonemang är…

 • … enkla.
 • … utvecklade.
 • … välutvecklade.

 

När det gäller att ge förslag som kan förbättra undersökningen, bedömer jag om du

 • … bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • … ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • … ger förslag som kan förbättra undersökningen.

 

Jag bedömer om dina dokumentationer av undersökningarna i text och bild är…

 • … enkla.
 • … utvecklade.
 • … välutvecklade.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag bedömer om du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Berzelius

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I ditt muntliga och skriftliga arbete/prov kommer jag att bedöma om du kan ge exempel på och/eller beskriva och förklara samband i naturen och i människokroppen med användning av biologins, kemins och fysikens begrepp.

 

Kunskaper om…

… samband i människokroppen.

… människors beroende av och påverkan på naturen och dess koppling till organismers liv och ekologiska samband.

… materiens uppbyggnad och egenskaper.

… uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten samt kunna relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

… mat, bränsle, kemikalier och andra produkter samt kunna relatera till några kemikaliska samband och frågor om hållbar utveckling.

… energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Du visar att du har…

 • grundläggande
 • goda
 • mycket goda

… kunskaper om samband i naturen och i människokroppen.

 

 

Detta visar du genom att…

 • ge exempel på och beskriva
 • förklara och visa på enkla samband i naturen och i människokroppen.

 

… med …

 • viss
 • relativt god
 • god

… användning av biologins, kemins och fysikens begrepp.

 

I … resonemang om hälsa och sjukdom kan du relatera till några samband i människokroppen.

 

 • enkla
 • utvecklade
 • välutvecklade

 

Du visar att du kan föra … resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och du relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

 

 • enkla
 • utvecklade
 • välutvecklade

 

I … resonemang om mat, bränsle, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

 

 • enkla
 • utvecklade
 • välutvecklade

 

I det skriftliga provet bedömer jag följande:  

 • Om du kan förklara vad växter gör så att mängden syre och koldioxid ökar eller minskar på olika platser.

 • Om du kan visa en korrekt näringskedja genom att välja olika växter och djur från en given bildruta.

 • Om du kan ge exempel på rovdjur.

 • Om du kan beskriva vad som händer med alla djur på en ö, där alla växter har dött.

 • Om du kan välja och markera vilka bränslen som är fossila och vilka som är förnybara samt om du kan förklara hur användning av fossila bränslen bidrar till att klimatet påverkas.

 • Om du kan förklara vad som händer med alla atomer vid en förbränning.

 • Om du kan redogöra för vad som krävs för att en förbränning ska kunna ske.

 • Om du kan ge exempel på brännbart material som förbränns i cellerna

 • Om du kan ge exempel på brännbart material om du vill ha ljus och värme samt om du behöver transportera dig.

 • Om du kan förklara vid vilken temperatur cellandning sker.

 • Om du kan förklara vilka ämnen som bildas vid förbränning samt vad som också frigörs vid förbränning.

 • Om du kan beskriva och förklara på vilka tre sätt det finns möjlighet att släcka eld, du berättar om brandtriangeln.

 • Om du kan förklara hur man släcker olja som brinner.

 • Om du kan förklara vad det är som gör att järn rostar, alltså om du kan förklara vilket ämne järnet förenar sig med samt ge exempel på ett ämne som påskyndar rostandet och vad man kan göra för att förhindra att järnoxid bildas.

 • Om du kan förklara hur det går till när matavfall blir jord, koldioxid och vatten.

 • Om du kan förklara varför inte lagret av löv blir tjockare för varje år.

 • Om du kan ge exempel på saker som går att kompostera samt vad som är gemensamt för alla saker som det går att kompostera.

 • Om du kan förklara vad en svamp lever av.

 • Om du kan beskriva och förklara med hjälp av dina kunskaper om fotosyntes och förbränning hur trä ingår i ett kretslopp från råvara till avfall, då du börjar med att elda upp en trasig stol tillverkad av trä.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: