Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2014-08-22 13:24 i S:t Jörgens skola Helsingborg
är ett tema där eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Eleverna kommer att få följa en växts hela livscykel, från groning till död. Växten, som används i temat är en förädlad form av Åkerkål. Eleverna undersöker vad ett frö är och hur det ser ut och vad som krävs för att gro och utvecklas till en färdig växt. Vi kommer även att läsa om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen.

Innehåll

Förmågor att utveckla

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

Kopplingar till läroplan

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Så här ska vi arbeta

      Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

-          Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst

-          Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer

-          Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig

-          Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån

-          Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta   

-          Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling

-          Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen

 

Detta ska bedömas

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera sina undersökningar i text och bild

Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

 

 

Uppgifter

 • Exkursion i Vallåkra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Från frö till frö

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara hur fröer gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel, jord- och skogsbruk
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Eleven kan förklara och visa på mönster mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, natur och ekologisk hållbarhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: