👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Samhällskunskap

Skapad 2014-08-26 14:44 i Ilsbo skola Nordanstig
Samhällskunskpsplanering för åk 45 vid Ilsbo skola, utifrån centralt innehåll och kunskapskrav för betyget E åk 6.
Grundskola 4 – 5 Svenska Matematik Samhällskunskap
Vi kommer de närmaste veckorna jobba kring hur vårt demokratiska system ser ut och fungerar. Vad kännetecknar olika styrelseskick?

Innehåll

Centralt innehåll

 • Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till.
 • Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag.
 • Du ska veta vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, hur individer och grupper kan påverka politiska beslut.

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med demokratifrågor och statsskick,under veckorna 17-20.
 • Vi följer en serie på UR.se som heter ”Dröm om demokrati” som bland annat tar upp ämnen som hur Sverige styrs och om hur ett val går till.
 • Vi läser och samtalar om häftet ”Riksdagen - en kort vägledning” och läser "Puls - samhällskunskap".

Kunskapskrav

Bedömning

 • I samband med lektionen och kommande genomgångar.
 • Repetition vid olika tillfällen.
 • Vid skriftliga och muntliga genomgångar.
 • Redovisning muntligt och skriftligt.
 • I bedömningen jobbar vi mot ovanstående mål i läroplanen. Dessa skall uppfyllas mot slutet av årskurs 6 och betyget E.

Uppgifter

 • Demokrati - Partipolitik

 • Demokrati - partipolitik

 • Demokrati - Grundlagarna

 • Demokrati - Hundra år i Sverige

 • Demokrati - Hundra år i Sverige

 • Demokrati - Utanför systemet

 • Demokrati - Utanför systemet

 • Demokrati - utmaningar

 • Demokrati - utmaningar

 • Demokrati - Grundlagarna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Ma Sh
Demokrati

Allmänna val
Sveriges styrelseskick
Skatt
Begrepp
Egna erfarenheter
Du har:
- kännedom om vad som krävs för att få rösta i olika allmänna val i Sverige.
- kännedom om olika begrepp kring sveriges styrelseskick och kan förklara dessa. T.ex. Riksdag, Talman och Regering.
- kännedom om vad skatt är och vad den kan användas till.
- kännedom olika ord som har med arbetsområdet att göra. Du kan sätta in dem i rätt sammanhang och förklaring.
- deltagit i enklare demokratiska processer i skolan, så som stormöten och val till exempelvis matråd.
Du har:
- kännedom om vilka olika typer av allmänna val som genomförs i Sverige.
- provat på att leda möten efter demokartiska principer, vårt "Stormöte"